FIN5 suunnistusviikko 15.-20.7.2018 Seinäjoki-Lapua

Australia - AUS

D55AL14.55.09__.____.____.____.__356599375236468Dawson Barbara0
H55A15.06 11.47 15.33 13.29 09.00 202499794173904Dawson Graeme0
D21A14.21 12.21 15.56 13.12 09.45 1404111333237952Dowling Anna0
D20E15.44 12.27 15.10 14.02 __.__1121114529236453Dowling Zoe0
D50AL__.____.____.____.____.__3552111331236457Hancock Sue0
H18E__.____.__14.58 13.16 __.__1811104626238413Key Aston0
H16E__.____.__14.01 13.13 __.__1617104627238437Key Jensen0
D12__.____.__15.06 13.12 10.19 4164104628237953Key Milla0
H50A__.____.__14.57 13.22 09.00 1358104618238402Key Warren0
H60A15.51 11.46 14.40 13.50 09.10 2089101599Lithgow James0

Austria - AUT

H50A14.48 11.05 15.37 13.37 09.00 1362111282173611Krischan Klaus0
D60AL14.14.09__.____.____.____.__3652113161236372Krischan Rosemarie0
H21AL14.50.04__.____.____.____.__2315114627173560Pacher Hannes0
H21AL14.38.04__.____.____.____.__2319114626236469Schacher Sandro0

- CAN

H21E14.08 12.08 15.06 13.20 __.__1030114631173993Rennie Graeme0

Vaajakosken Terä - CAN

H21E14.34 11.56 15.18 13.29 __.__1001103952208550Critchley Will0

- CHN

H45A15.00 11.30 14.20 14.04 09.00 1304114637236462Dong Zhao0
D10RR14.55 11.03 15.38 14.38 09.53 4448114639236355Lufei Tan0
H45A15.48 11.48 14.14 13.45 09.00 133111463898566Xiaoping Tan0

China - CHN

H14A14.30 12.24 14.00 13.08 10.42 4020238066Gao Ylxun0
D14A15.04 11.34 15.24 13.50 09.16 4055236348Wang Kun0
H55A14.54 12.05 15.09 13.32 09.00 2051113189173750Wong Kin Ip0
H14A14.26 12.40 14.04 13.12 10.16 4021236463Wu Zhangyi0
H35A15.44 11.56 16.00 13.04 10.45 1259236350Xie Hao0
D14A15.22 11.44 14.58 13.45 09.38 4054236353Zhang Xiaorui0
H14A14.42 12.12 14.30 13.14 10.12 4022236358Zhu Yicheng0

Russia - CHN

H16A14.47 11.36 14.50 13.17 09.30 2217183525Orlov Egor0

Czech Republic - CZE

H21A15.05 11.09 14.51 13.52 10.30 1205113155173764Fajkus Radim0
H21A15.27 11.05 15.09 13.36 10.30 1212113154236354Kaspar Petr0
H50A15.14 12.37 14.31 13.35 09.00 1360100035186702Kondrat Martin0
H21A15.15 11.29 14.41 13.56 10.30 1219113157186605Otruba Vojtech0
H21A14.49 11.35 15.23 13.30 10.30 1222113156238074Sklenár Martin0

Spain - ESP

H8RR14.37 12.14 14.26 13.12 09.52 4625114644237419Tölkkö Carlit0

Turun Metsänkävijät - ESP

H21AL14.26.03__.____.____.____.__2302112944240279Gil Marcos Eduardo0

Estonia - EST

H21E14.06 12.46 14.28 13.40 __.__1038114632213905Teervalt Reigo0
H45AL14.17.07__.____.____.____.__2552106494237949Zaitsev Rein0

Koovee - EST

H21E__.____.____.__13.41 __.__104549956202767Kivekas Henny0
D45A15.01 11.41 15.34 13.35 10.15 228615671198780Saue Elo0
H21E14.00 12.50 14.18 13.38 __.__103394259213904Sild Timo0

H40A15.26 12.06 15.14 13.48 09.15 1261101220506137Brandt Jani0
H40A15.44 11.18 15.48 13.27 09.15 126814941181179Hillo Kari0
H50A15.18 11.37 15.19 13.31 09.00 1381113308173616So Byung Jo0
D21E15.12 11.26 15.10 13.30 __.__1060vac 10600
D60A16.11 11.09 15.45 13.04 09.20 3213vac 32130

Alahärmän Kisa - FIN

H45A__.__11.38 __.__13.54 __.__130533639193852Ekola Juha0
H14A14.00 12.46 14.08 13.11 10.26 400196522181706Ekola Juuso0
D9RR15.58 __.____.____.____.__4518111378191170Ruotsala Eveliina0
H40A15.58 __.__15.44 13.32 __.__128439568218828Ruotsala Kalle0
H13-14B14.06 __.__14.34 13.09 __.__4070103540189682Ruotsala Valtteri0
H16A15.15 __.____.____.____.__221399396189658Ruotsala Ville0
H13-14B14.10 __.__14.58 13.07 __.__40719485489247Ylihärsilä Aatu0
H40A16.10 11.48 15.12 13.41 09.15 128928779500831Ylihärsilä Ari0
H40A15.48 11.04 15.26 13.59 09.15 129039338504001Ylihärsilä Arto0
D12TR15.26 __.__15.58 13.58 __.__436498776201481Ylihärsilä Iiris0
H9RR15.14 11.57 14.15 15.07 10.16 4495109010126869Ylihärsilä Ilari0
D1214.32 12.24 __.____.____.__419198785232528Ylihärsilä Jenna0
H45AL14.39.07__.____.____.____.__25514697502461Ylihärsilä Juha0
H1215.23 11.41 14.57 13.12 09.42 4144103364220815Ylihärsilä Manu0
H8RR14.27 12.12 14.34 13.52 09.14 4627112942502456Ylihärsilä Mikko0
H13-14B14.00 11.41 14.54 13.03 10.16 407296513189668Ylihärsilä Riku0
H14A14.34 12.18 14.38 13.09 10.04 401996514505467Ylihärsilä Roni0
D16A14.07 12.15 14.21 13.06 10.20 347290599189665Ylihärsilä Ronja0
H16A15.11 11.14 __.____.____.__221539569188555Ylihärsilä Ville0

Alajärven Ankkurit - FIN

H60A15.29 13.06 14.50 13.31 09.10 20641574176629Halla-Aho Timo0
H70A15.58 13.24 14.34 13.13 09.00 30139924222235Joensuu Heimo0
H60A14.39 13.10 14.18 13.44 09.10 20771421653820Kivipelto Kalevi0
H60A14.47 12.48 15.16 13.41 09.10 207816927506443Kujanpää Heikki0
H45A16.02 11.02 14.22 14.09 09.00 131015667236166Kujanpää Marko0
D6514.56 11.14 16.09 13.18 10.10 333930015203219Kujanpää Tuula0
H70A16.02 11.52 14.52 13.40 09.00 303435421135778Rantakangas Erkki0
H60A14.35 11.56 14.44 14.04 09.10 209933119135770Sillanpää Juhani0

Alatornion Pirkat - FIN

H70A16.04 12.16 15.52 13.26 09.00 302916457504653Mustonen Lauri0
D16E14.39 11.04 15.29 13.59 __.__169032961180662Palokangas Mette0
H1215.29 12.03 14.29 13.02 09.58 413299766190766Palokangas Tatu0
D16E__.____.____.__13.33 __.__170333055161539Taulavuori Anni0
H45A__.____.____.__13.55 __.__132522365132316Taulavuori Tero0
D18E__.____.____.__13.25 __.__186829856500447Taulavuori Venla0

Angelniemen Ankkuri - FIN

H21E__.____.__15.02 13.04 __.__100210230190982Elo Markku0
H40A__.____.__15.40 13.57 09.15 1286519312826Toivio Heikki0

Anttolan Urheilijat - FIN

D21E14.28 11.14 14.50 13.52 __.__106333934190611Nurmela Sari0

Asikkalan Raikas - FIN

D8RR15.37 11.34 15.12 14.04 10.54 4652108435217557Norrbacka Iira-Nella0
H13A14.11 12.25 14.33 13.25 10.46 422638136505651Norrbacka Roni-Eemil0

Australia - FIN

H55A14.44 11.57 15.19 13.41 09.00 2043113177173579Prosser Ian0

Enonkosken Urheilijat - FIN

D16A14.01 12.19 14.25 13.04 10.20 34673854184593Liukko Elli0
H60AL14.02.09__.____.____.____.__3615611284644Liukko Timo0

Epilän Esa - FIN

D40AL14.01.04__.____.____.____.__350434411239221Harju Mia0
H45AL__.____.____.____.____.__253430654488082Hirvonen Petri0
H50A14.52 11.55 16.03 13.32 09.00 137095902226340Mattila Heikki0
H65A__.____.__14.34 13.36 __.__21523349745201Ovaska Ari0
D50A__.____.__14.04 13.30 __.__34208798189987Perkkalainen Johanna0
H75__.____.__14.45 13.15 __.__308635620505627Rantala Heikki0
D7515.15 12.30 14.37 13.36 10.00 338522761231775Ruusunen Marja-Liisa0
D50A__.____.__14.32 13.20 __.__342121454182421Seppälä Anu0
H55A__.__12.01 15.43 __.__09.00 20457005182932Toivonen Jari0
D7515.27 12.20 14.33 13.34 10.00 33871490449563Vauhkonen Marjatta0

Espoon Akilles - FIN

H1214.15 12.11 14.33 13.39 09.32 410399582506469Carlsson Oliver0
D40AL14.26.06__.____.____.____.__350239750213931Carlsson Sanna0
H18A14.12 12.04 14.16 13.05 09.00 2011101047186330Florström Dennis0
D16E14.35 12.04 15.05 13.17 __.__1664107427230610Karppinen Inari0
D45A14.37 11.21 16.16 13.40 10.15 2273103730181837Karppinen Riikka0
D6515.28 11.34 15.51 13.01 10.10 33411783153205Laitinen Hellevi0
H50A14.02 12.39 15.23 14.01 09.00 1378338197376Pyykönen Jouni0
H7515.13 12.35 14.31 13.40 09.10 309612511177399Suonpää Pentti0
H45A__.____.____.__13.48 __.__132991446504325Uusitalo Tero0
H16E__.____.____.__13.40 __.__164791221189415Vaherlehto Eemi0
H21A15.11 11.39 14.33 13.32 10.30 1225107558217611Vierimaa Ville0
H70A__.__12.52 15.00 __.__09.00 304612345239099Virtanen Markku0

Espoon Suunta - FIN

D50A14.56 12.55 14.20 13.40 09.00 34012598747009Boström Kirsi0
H16E14.23 12.47 15.09 13.39 __.__1606372502828Boström Kristian0
H45AL15.26.03__.____.____.____.__253212869500217Boström Mikael0
D12TR14.58 11.49 15.28 13.50 10.05 4333110418505691Farkas Villö0
H75__.____.__15.19 13.25 __.__30634633504247Haaramo Matti0
H65A__.____.____.__13.41 __.__212036494181201Harju Hannu0
H13-14B14.16 11.37 14.50 13.13 09.58 4063102434202789Hietala Joni0
H13A14.33 13.09 14.55 13.06 10.08 420799597227966Hiisilä Hannes0
D1215.26 11.48 14.28 13.08 09.41 4160102170214770Kankaanpää Martta0
H9RR15.30 11.43 14.11 14.51 10.31 4483102169217602Kankaanpää Mikki0
H8RR__.____.__14.10 13.36 09.12 4608104081232472Kinni Aaro0
D55A15.15 11.29 15.46 14.06 10.00 344218526204295Kokkila Marita0
H8514.27 11.36 14.56 13.29 10.15 314123119221840Laurila Pertti0
D14A15.14 __.____.__13.53 __.__403937463186524Määttälä Fanni0
H16E15.25 __.____.__13.19 __.__163123682501177Määttälä Mikko0
H70A15.52 12.10 16.06 13.32 09.00 303216365236101Pajala Tauno0
D8RR15.47 11.32 15.40 14.38 10.06 4654113509488358Pajula Susanna0
H21E15.08 __.____.____.____.__102829185504426Pernu Lari0
H70A__.____.__14.58 13.35 09.00 303630623199315Rönkkö Paavo0
D1214.18 11.38 15.12 13.04 10.15 418637479195326Soikkeli Lauriina0
D14A15.08 11.56 15.12 13.46 09.40 404634257201781Soikkeli Linnea0
D16E14.59 11.24 15.35 13.34 __.__170034262195215Soikkeli Sofia0
D75__.____.__14.31 13.35 10.00 338614602206958Tanska Eeva0
H45A15.24 11.20 __.____.____.__132712278203034Turkkila Kalle0
D14A15.38 11.08 __.____.____.__404938476186642Turkkila Liisa0
H18E__.____.____.__13.13 __.__182710345216473Uusitalo Topias0
H10RR14.12 13.02 15.04 13.57 09.00 442499111238700Viero Juho0
H55A14.50 11.35 16.09 __.____.__204928072202620Viinikainen Mikko0
D16A14.09 11.55 14.35 __.____.__347138478214005Viinikainen Vilja0
H18E14.44 12.22 15.04 13.21 __.__183011866206960Viinikainen Vilppu0
H65A15.30 12.13 16.06 13.07 09.30 217034571205637Väätäinen Seppo0

Eurajoen Veikot - FIN

H70A15.34 12.56 15.56 13.11 09.00 30115555205045Jalonen Tarmo0
H65A15.48 12.41 15.10 13.03 09.30 213618490230314Koskialho Jouko0

France - FIN

D45AL14.01.08__.____.____.____.__3527113182236464Antoine Sophie0
H45A15.02 11.28 14.58 __.____.__1303113181186554Delaume Jon-Markus0

Gamlakarleby IF - FIN

H70AL15.02.02__.____.____.____.__36771703505287Teppo Jaakko0
H70A__.__11.58 15.42 13.17 __.__304716971216556Åkerblom Måns0
D14A__.__11.48 15.00 13.31 __.__4052100396157784Åkerblom Ronja0

Haapaveden Urheilijat - FIN

H65AL14.43.11__.____.____.____.__36344285217427Karstunen Hannu0
D60AL14.41.06__.____.____.____.__36512255989378Karstunen Rauni0

Halsuan Toivo - FIN

H7514.11 13.11 14.51 __.____.__30652178881852Hietalahti Aapo0
H18A14.06 12.02 14.20 13.07 09.00 201712987500083Jussinmäki Akseli0
H35AL14.46.07__.____.____.____.__2402103465500172Jussinmäki Ari0
H1215.19 11.13 14.51 13.31 09.16 411297469214749Jussinmäki Iisakki0
H65AL14.25.08__.____.____.____.__363321790503352Jussinmäki Mauri0
H14A14.22 12.14 14.06 13.17 10.44 400495059501866Jussinmäki Pietari0
D8RR15.27 11.20 15.46 14.14 10.46 4646113918181828Koskela Siru0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN

D16A__.__12.11 14.19 __.____.__3465114561147477Kähkönen Emilia0
H50A__.__11.21 15.55 __.____.__1376234252670Ohrankämmen Jari0

Helsingin Suunnistajat - FIN

H70AL14.33.11__.____.____.____.__366130527206581Aho Olavi0
H50A14.44 11.17 15.45 14.06 09.00 13419160230021Annala Tapio0
D10RR15.09 11.09 15.28 14.25 09.50 4436105854503276Harjamäki Manja0
H8RR14.01 12.46 14.22 13.50 09.42 460411233674850Harjamäki Sisu0
H13A14.17 12.45 14.05 13.32 10.34 420992125190903Ikola Aapo0
H18E14.36 13.16 14.08 13.12 __.__180722788182520Ikola Atte0
H1215.17 11.11 15.07 13.22 09.28 4114101667197695Kallela Lenni0
H16E14.25 13.07 14.33 13.18 __.__161694275505705Kallela Luca0
D50A14.46 12.37 14.54 13.34 09.00 340798170193483Kallela Sari0
D45AL15.02.06__.____.____.____.__353131794241627Kallio-Könnö-Musse Riia0
H60A15.33 12.40 14.08 14.00 09.10 207436170188632Karamo Jouko0
D7015.05 11.56 15.38 13.28 10.50 336214747505682Karvinen Tuulikki0
D40A__.____.__14.05 13.06 10.00 22264591411866Kiiski Johanna0
D21AL15.09.05__.____.____.____.__234011129227585Lahtinen Sonja0
H70A16.14 12.54 15.06 13.24 09.00 302329899240269Laine Jaakko0
H35A15.26 __.____.____.____.__12501112170478Lassila Mikko0
D35A15.13 11.43 15.42 13.25 09.10 142729654226428Leppänen Tiina0
D75__.____.__14.27 13.33 10.00 338439618124340Lindeman Gunnel0
H75__.____.__14.17 13.37 09.10 307930455124515Lindeman Osmo0
D16A14.15 12.17 14.37 13.02 10.20 3475103433207366Luurila Maija0
H13A14.29 12.59 14.01 13.19 10.42 421897197182638Länsiluoto Juho0
D9RR16.04 12.26 14.28 13.17 10.51 4510108458231533Länsiluoto Venla0
H1214.27 11.53 14.19 13.37 09.56 4126103406205851Länsiluoto Väinö0
H13A__.____.__14.29 13.21 10.30 421994820183169Malmberg Vilho0
H9RR15.13 12.01 14.07 __.__10.33 4486109484241948Musse Naasir0
H1215.13 11.31 15.19 __.__09.50 4129101843221657Musse Samiir0
D16E15.19 11.28 15.47 13.55 __.__168129155189406Mustonen Oona0
D16E15.13 12.44 15.23 13.25 __.__168399761191377Mäkinen Sanni0
H20E14.11 12.25 14.05 13.56 __.__110726301502454Niemi Topias0
D55A15.43 11.11 15.38 13.58 10.00 34504377222366Ojajärvi Seija0
D14A15.02 11.42 15.20 13.52 09.12 404499929195307Rajala Anni0
H45A15.30 11.58 14.10 13.52 09.00 1321107444223296Rajala Marko0
H70A14.46 12.34 16.10 13.09 09.00 303310625232878Rajamäki Jussi0
D7014.51 11.52 15.34 13.24 10.50 336898044504102Rajamäki Vuokko0
H8014.46 12.05 14.36 13.13 09.30 312716004231102Ruokonen Keijo0
D16E15.51 11.36 14.41 13.58 __.__1696455197579Salonen Elli0
D45A15.11 11.23 15.38 13.31 10.15 228415713217431Salonen Heidi0
H45A15.04 12.06 14.46 13.49 09.00 13221836065738Salonen Mikko0
D16E14.29 12.24 14.15 14.04 __.__16972831065851Salonen Venla0
D14A15.36 11.06 15.48 13.36 09.20 404798589192652Syrjäläinen Venla0
D16E15.43 11.32 14.19 13.48 __.__170135257199070Tala Emilia0
D16E15.29 12.02 14.03 13.27 __.__170235260501864Tala Juulia0
H45A16.08 11.18 14.32 13.41 09.00 132413881206995Tala Tuomas0
D7015.01 12.12 15.26 13.26 10.50 337316378235174Torp Tytti0
D50A14.14 12.21 14.42 13.43 09.00 34254203215518Tuumi-Niemi Leena-Riitta0

Hiidenkiertäjät - FIN

D35AL15.01.08__.____.____.____.__242293996236952Auvinen Tuija0
H45A15.06 12.00 14.38 14.02 09.00 130615205503373Harjamäki Petri0
H8014.28 12.09 14.42 13.04 09.30 311530946227241Hirvikorpi Raimo0
H7515.05 __.____.__13.21 __.__30773939201790Leino Olavi0
H7515.01 12.33 15.11 13.29 09.10 307816102240087Leino Reijo0
H21E__.____.__14.52 13.14 __.__102320302501755Loukkalahti Marko0
D16A14.27 12.01 14.15 13.09 10.20 346894269189883Loukkalahti Saima0
H13A14.25 12.35 15.05 13.18 10.06 422490749231548Nikkinen Hannes0
H40AL14.32.07__.____.____.____.__252233422214851Nikkinen Jari0
D13A15.09 11.37 15.29 13.52 09.50 42569075059841Nikkinen Saana0
D21E14.36 11.16 15.14 13.49 __.__10641545226587Patana Jenny0
H21E14.22 12.32 15.24 __.____.__102719569502272Patana Mikko0
H70A14.52 13.22 15.50 13.23 09.00 30455851151298Wessman Risto0

Hiisirasti - FIN

H50AL14.06.08__.____.____.____.__2566312051144Kuusholma Ari0
D55AL14.07.05__.____.____.____.__3566420245617Kuusholma Tiina0
H60A__.____.__15.10 13.43 __.__209827987500932Routsi Jyrki0
D60A16.27 11.41 __.____.____.__322510057111946Virtanen Marjo0
D50A14.32 12.41 __.____.____.__342830301198934Yli-Kauppila Marika0

Hirvensalon Heitto - FIN

D70__.____.____.__13.39 __.__336319212199166Kastemaa Tuuli0

Hollolan Urheilijat -46 - FIN

H16E15.15 11.57 14.11 13.17 __.__160814795504973Gröhn Riku0
D13A15.21 11.03 16.07 13.56 09.32 424315715186467Gröhn Ronja0
H40A15.10 11.46 15.32 13.40 09.15 126631247201540Gröhn Timo0
H65A__.____.__14.48 __.__09.30 213318175239953Kaukiainen Raimo0

Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN

H50AL14.42.09__.____.____.____.__257699495205736Haunia Heikki0

Hyvinkään Rasti - FIN

H60A14.37 12.42 15.30 13.40 09.10 207631119220565Kinkki Seppo0
D60A16.25 11.15 15.27 13.17 09.20 3211111954214774Kotomäki Ulla0
D50A__.____.__14.26 __.____.__341830463198883Norrbacka Aino0
D16E__.____.__15.25 13.38 __.__16882932202717Norrbacka Salla0
H75__.____.__15.13 13.36 __.__308312551224489Partanen Paavo0
H45AL14.56.06__.____.____.____.__254937951207150Vesterinen Esa0
D45A14.39 11.17 15.50 13.44 10.15 228839384206644Vesterinen Kirsi0
H16A14.59 11.46 14.42 13.22 09.30 221435834217361Vesterinen Veeti0
D18E15.31 11.17 15.08 13.23 __.__187035835207065Vesterinen Viivi0
D1214.42 12.02 14.18 13.43 09.19 419094822227937Vesterinen Vilma0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN

H50AL15.32.05__.____.____.____.__2567585220788Lautamäki Asko0
H16E15.03 12.41 15.43 13.10 __.__162536264503474Lautamäki Matias0
H1215.27 11.17 14.11 13.28 09.54 412597729222305Lautamäki Topias0
D9RR15.47 12.28 14.54 13.00 10.48 4511107905221264Mennala Venla0

Hämeenlinnan Tarmo - FIN

H7514.19 __.__15.05 13.01 __.__30759923200069Kuusisto Kalevi0
H45A__.____.____.__14.03 09.00 131338188176990Lehtimäki Harri0

IF Brahe - FIN

H50AL__.____.____.____.____.__256111448206681Byggningsbacka Johan0
H18E14.12 12.16 14.30 __.____.__180292706227990Gripenberg Otto0
H65A15.12 11.27 16.10 13.48 09.30 212619401227880Högnäs Tore0
H16E14.27 11.43 __.____.____.__161497568227249Joensuu Valter0
H65A15.00 11.41 16.00 13.53 09.30 21383643393043Kronholm Peter0
H40A15.14 __.____.____.____.__127530626503279Lindell Niklas0
H65AL15.00.05__.____.____.____.__363937686218883Nynäs Henning0
D10RR14.37 11.34 15.41 14.24 09.45 4458107810229240Peltoniemi Reetta0
D40AL14.23.08__.____.____.____.__351517928170012Peltoniemi Susanna0
D80__.__11.26 14.49 __.____.__339419428231214Snellman Gunnel0

IF Femman - FIN

H40AL__.____.____.____.____.__2502113022232503Backlund Jan-Anders0
D10RR__.____.____.__14.17 09.31 4434106230215399Backlund Thelma0
H55A14.12 11.29 16.01 13.26 09.00 20232461550058Bäck Mikael0
H21A15.23 11.01 15.27 13.42 10.30 120215688503225Bäckström Anders0
D12__.____.____.__13.16 __.__4154107534221830Enlund Isabella0
D14A__.____.____.__13.30 __.__4027105977221232Enlund Julia0
D8RR__.____.____.__14.52 __.__4641111300231236Enlund Nova0
H35A__.____.__15.34 13.13 10.45 12429344501904Granholm Christoffer0
H40A15.24 11.12 16.06 13.54 09.15 12678648181539Hautala Jari0
H1214.57 12.01 14.07 13.16 10.30 4108103159192076Hautala Rasmus0
H8014.16 12.31 14.48 13.02 09.30 311620796158745Hjerpe Lars0
H35A15.32 12.04 15.28 13.15 10.45 124414312207188Holm Christian0
H55A14.06 11.33 15.49 13.47 09.00 203123799216297Högholm Kenneth0
H21A__.____.__15.13 __.____.__12114399186555Järn Staffan0
H21E__.__13.02 __.____.____.__101822454228005Kronberg Christian0
D6515.32 11.02 15.33 13.13 10.10 3342927050063Lähdekorpi Kaija0
H70A15.50 12.14 14.44 13.48 09.00 3028926950064Lähdekorpi Mauri0
H55AL15.41.06__.____.____.____.__360419901505572Nygård Peter0
D9RR15.48 12.17 14.30 13.19 11.07 4513110235226981Nylund Wilma0
H1214.37 12.15 14.03 13.44 09.14 4135105973215289Qvisén Aaron0
H9RR15.12 11.54 14.20 14.59 10.28 4489108826503328Qvisén Anton0
H45AL15.18.06__.____.____.____.__255420475215275Qvisten Leif0
H1215.15 11.37 15.11 13.13 09.30 4137103356206714Seppälä Paavo0
H8014.10 12.45 __.____.____.__313133231506204Storm Sven-Olof0
H21E14.14 12.30 15.22 13.07 __.__103724151184959Sundelin Peter0
H60AL__.____.____.____.____.__36213193500825Tunis Bengt0
D60AL__.____.____.____.____.__365723600500824Tunis Berit0
D21A14.49 __.____.____.____.__141415674195464Tunis Pernilla0
H60AL14.23.07__.____.____.____.__362519954221738Örn Johnny0

IF Minken - FIN

D1214.44 12.18 14.04 13.32 09.29 4153106239135631Calden Linnea0
D40AL14.50.07__.____.____.____.__35012837182821Caldén Mikaela0
H40A16.00 __.____.____.____.__126232075173582Calden Niclas0
D1214.00 12.08 14.38 13.26 09.49 4192106053220486Liljeqvist Emilia0
D7014.41 11.58 15.36 13.31 10.50 336719948182883Pått Saga0
D20E__.__12.35 __.__14.03 __.__112536315202848Strandvall Amanda0
H70A15.48 13.10 14.42 13.15 09.00 304219988188437Torrkulla Roy0
H1214.33 11.25 __.____.____.__414296981181115Wikblom Melker0
H10RR14.05 13.06 __.____.____.__4425106235218350Wikblom Sander0
D9RR16.01 12.20 14.27 13.22 10.53 4525110285231759Wikblom Thea0
H50A15.34 11.39 __.____.____.__1389356165809Wikblom Tomas0
H65A__.____.__14.40 __.____.__217311445239108Österbacka Bo0

Iisalmen Visa - FIN

D16E14.15 12.50 __.____.____.__1671104025211059Kuokka Iida-Liisa0
D50AL14.31.07__.____.____.____.__3557104604207171Vainikainen Sari0
H7514.53 12.43 14.01 13.43 09.10 3099608847099Vainikainen Veijo0

IK Falken - FIN

D6515.02 11.18 16.03 13.17 10.10 333320844232379Berger Gunhild0
H65A14.40 12.19 15.46 13.13 09.30 211420846239171Björklund Håkan0
D45AL16.06.06__.____.____.____.__35283116234994Ena Linda0
D12TR16.02 11.01 15.42 13.55 09.11 4332103386215286Ena Mira0
D7014.49 11.54 15.12 13.35 10.50 336129246201482Forsman Brita0
H7514.05 __.__15.25 __.__09.10 306220851218674Gunell Kurt0
H21AL15.10.05__.____.____.____.__23212786242988Harald Joachim0
H60A__.__13.04 __.__13.39 __.__206726811505532Hattar Allan0
D75__.__12.22 14.35 __.____.__338320830201436Lassila Gunvor0
H60A__.__12.46 __.__13.55 __.__208720856231266Lind Sune0
D40AL15.20.07__.____.____.____.__3511112766238151Löfbacka-Skog Linda0
H65A__.____.____.__14.00 __.__214920813110376Nylund Henrik0
D65__.____.____.__13.05 __.__3343230413127Nylund Marlene0
D1215.20 11.40 __.____.____.__4185106056204028Skog Ellinor0

Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN

H21E14.10 __.____.____.____.__101411778203926Kalliokoski Jooseppi0
H60A15.25 __.____.__13.22 __.__207516764176978Kartaslammi Ari0
H21E15.10 12.10 __.____.____.__101614539169059Knuuttila Mikko0
H21E__.____.____.__13.26 __.__1032414502025Sankelo Hermanni0
D18A14.03 12.01 15.26 13.39 10.30 226236486191527Toivanen Netta0
H14A14.24 12.10 14.36 13.13 10.20 401595664182473Toivanen Nico0
H21E14.40 __.____.____.____.__104132834201996Ylinen Juho0

Itä-Hämeen Rasti - FIN

D60A15.49 11.07 15.35 13.26 09.20 320313693221097Hakkarainen Maria-Leena0
H50A14.58 11.11 __.____.____.__136119084230197Kotilainen Jukka0
H55A__.____.__15.31 13.17 __.__20387270502274Liukkonen Jari0
D55A__.____.__15.20 14.11 __.__3453362166568Uusitalo Suvi-Päivikki0

Itä-Päijänteen Rasti - FIN

H7515.21 12.59 14.15 13.23 09.10 3100102909190086Voutilainen Taisto0

Joutsenon Kullervo - FIN

H65A15.52 11.53 14.18 13.56 09.30 21341239549355Keltamäki Seppo0
D16A14.25 12.13 14.17 13.03 10.20 346690991501420Laitimo Maija0
D45AL14.04.05__.____.____.____.__3534111742501856Laitimo Tiina0
H50A14.46 11.03 16.05 13.39 09.00 13772588542641Pellinen Antti0
H16E15.13 12.05 15.39 13.03 __.__163313735135212Pellinen Veeti0
D18E15.59 11.35 14.36 13.11 __.__18601374942642Pellinen Viivi0
H9RR15.19 11.50 14.12 14.48 10.34 4490102182161910Rautio Joel0
H16A15.09 11.28 14.30 13.28 09.30 221239412161909Rautio Juho0
H40AL15.25.05__.____.____.____.__252422929190418Rautio Mikko0
D1214.38 11.54 14.10 13.41 09.39 418039413161900Rautio Oona0
H70AL14.49.08__.____.____.____.__367537259140698Rautio Pekka0
H16E15.09 12.17 15.35 13.01 __.__163891295218907Ripatti Max0
D14A14.54 11.52 15.44 13.41 09.26 404591294500415Ripatti Mona0
H8014.34 12.43 14.24 13.10 09.30 313017234216185Salmi Tarmo0

Jämsän Retki-Veikot - FIN

H9RR__.__11.44 __.____.____.__4476104072216472Annala Matias0
D60A16.07 11.47 15.05 13.06 09.20 320224866182762Elfvengren Päivi0
H55A__.____.__16.15 __.__09.00 20287740190505Helminen Hannu0
H75__.____.____.__13.19 09.10 30643480183742Helminen Pentti0
D14A__.____.____.__13.42 __.__402837067190505Helminen Tiia0
H70AL14.35.10__.____.____.____.__366430444505615Junnola Mauri0
H7515.07 12.25 14.13 13.22 09.10 3068711181747Jylhä Keijo0
H70A15.04 13.06 15.34 13.39 09.00 30161214138586Kaarnijärvi Veikko0
D60A16.17 11.29 15.01 13.11 09.20 320532197215386Kananen Tuula0
D16A14.23 12.09 14.39 13.01 10.20 3462962199982Kerkkonen Aada0
D60A15.33 11.55 15.17 13.14 09.20 32109487084107Koskenranta Raija0
D40AL__.____.____.____.____.__351228412216475Manninen Suvi0
H50A14.00 11.57 15.13 14.00 09.00 13721472181826Mäki Kari0
D45A15.03 11.19 16.14 13.33 10.15 228020259506333Mäki Nina0
D16E15.37 11.16 14.47 13.28 __.__169390443503007Pitkänen Helmi0
D18E16.03 11.19 15.16 13.22 __.__186135483505795Pitkänen Hilla0
H16E15.05 12.37 14.49 13.00 __.__1639979505617Ronkainen Aarni0
H13A14.53 12.33 14.59 13.05 10.12 422891271503391Ronkainen Elias0
H40A15.20 11.40 16.00 13.26 09.15 128337927181593Ronkainen Teemu0
D13A15.41 11.55 15.23 13.37 09.42 4261106405215371Salonen Lotta0
D1214.04 12.26 14.42 13.13 10.07 418891834505616Taini Elli0
D8RR15.57 11.12 15.18 14.30 10.40 4660101144501453Taini Iida0
D35A15.03 11.53 15.40 13.29 09.10 143016179501452Taini Mia0
H18E14.08 13.06 14.16 13.30 __.__182827758501876Vaismaa Lassi0
H12TR14.24 12.19 14.34 13.22 10.35 4321102342199084Virkajärvi Aapo0
D13A15.59 11.09 15.49 13.44 09.30 426696926503006Virkajärvi Heta0
H14A14.20 12.08 14.26 13.06 10.46 401696928502825Virkajärvi Juho0

Järvenpään Palo - FIN

H65A14.54 12.15 14.44 13.12 09.30 212126927504323Harju Hannu0
H65A15.18 12.39 15.24 13.04 09.30 215735684215027Rautanen Pauli0

Kaakon Rasti - FIN

H70AL14.03.12__.____.____.____.__366837287203927Kykkänen Herkko0

Kajaanin Kuohu - FIN

H55AL15.24.12__.____.____.____.__36081927855637Halonen Jari0

Kajaanin Suunnistajat - FIN

D40AL15.29.04__.____.____.____.__350394771174792Flöjt-Leinonen Laura0
D20E15.38 12.25 __.____.____.__112230861191988Haverinen Riikka0
D50A14.00 13.11 __.____.____.__34033091214766Haverinen Tuula0
H40A15.22 11.08 15.50 13.58 09.15 127390326202689Korhonen Ari-Matti0
D35A15.07 11.49 15.48 13.27 09.10 1425102317222898Korhonen Jaana0
H10RR14.17 12.45 15.20 13.48 09.10 4406104641216379Korhonen Karri0
H16E14.57 13.03 14.13 13.16 __.__1620104640202867Korhonen Konsta0
H8RR14.03 12.58 14.32 13.46 09.10 4609111442220629Korhonen Veikko0
H21E14.44 12.00 14.04 13.21 __.__101915390193451Kurkela Mikko0
H7515.17 12.37 14.55 13.09 09.10 307618963228161Lappalainen Jorma0
D12TR15.38 11.43 16.00 13.40 09.07 4346111701235645Leinonen Siiri0
H70AL__.____.____.____.____.__36711583055515Lång Eero0
H65A15.58 11.49 14.10 13.49 09.30 215134707128659Okkonen Eero0

Kalevan Rasti - FIN

H21A14.37 11.19 15.29 13.43 __.__1207111385503723Fränti Pasi0
H21E14.02 11.58 14.38 13.27 __.__104210795199772Koskinen Roope0
D55A15.23 11.31 15.52 13.55 10.00 3448103789189753Mäntynen Anne0
D9RR15.51 12.13 14.33 13.27 11.02 4520111752113576Sivén Isla0
D12TR16.00 11.13 15.54 13.47 09.01 43571060731117893Sivén Neela0
D9RR16.02 12.24 14.42 13.04 10.49 4521111753410768Sivén Pihla0

Kalvolan Keihäs - FIN

H65AL__.____.____.____.____.__36411796197562Pitkänen Seppo0

Kangasala SK - FIN

H21E14.36 12.52 14.10 13.30 __.__101019942195224Istolahti Jaakko0
H21E__.____.__14.26 13.42 __.__10117095188554Istolahti Tuomo0
H70A16.20 12.50 15.26 13.19 09.00 30121127090209Jantunen Veikko0
D16E__.____.____.__13.56 __.__167033065226360Kukonlehto Fanny0
H65A15.24 13.07 14.42 13.05 09.30 214413833177834Lavikainen Jussi0
D60A15.35 11.13 15.49 13.20 09.20 321415167232280Lavikainen Pirjo0
H8RR14.43 12.02 14.18 13.56 09.30 4612102697241565Liuha Eino0
H40A15.52 11.16 15.30 13.52 09.15 127618138229936Liuha Jarkko0
D35AL14.53.05__.____.____.____.__242512522237035Liuha Riina0
D12TR15.06 11.31 15.04 14.04 10.01 4347102543238708Liuha Vilma0
D21E14.26 __.____.____.____.__10689847205849Savolainen Iida0
D21E14.32 11.42 14.56 13.46 __.__10696709217288Sivén Hanna0

Kangasalan Kisa - FIN

H70A15.30 13.16 __.____.____.__302632264199057Lepo Kalevi0

Kangasniemen Kalske - FIN

D21A14.47 12.31 15.44 13.06 09.45 140516576180196Heiskanen Sirja0
D45A14.59 11.39 15.46 13.28 10.15 227130405180092Heiskanen Ulla-Mari0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN

H21AL15.15.05__.____.____.____.__230422190500931Huhtanen Juha0
H70A15.14 12.00 16.02 13.14 09.00 300820370166140Hämäläinen Seppo0
H70A16.06 11.54 15.36 13.41 09.00 3014409942367Jokinen Pentti0
D6515.06 11.20 __.____.____.__3338111442340Juura Maarit0
D12TR15.30 12.09 15.06 13.43 09.45 434499383220893Laino Siiri0
H70AL14.24.21__.____.____.____.__367020303156228Loukkalahti Kauko0
D21AL15.03.05__.____.____.____.__234210419195272Mikkola Heidi0
H21AL15.12.07__.____.____.____.__231321889124466Mikkola Jyrki0
D55AL15.03.09__.____.____.____.__3568103177137637Mikkola Kirsti0
D21AL15.04.06__.____.____.____.__234399895156244Mikkola Marjut0
H45AL14.45.08__.____.____.____.__254811238191096Raukola Jarkko0
D12TR15.20 11.35 15.50 13.35 09.53 4354105905221793Raukola Venla0
D35AL14.48.06__.____.____.____.__243014459204880Taanila Maria0
D20E15.34 12.33 15.16 14.05 __.__112634632215680Tuominen Heli0
D18E15.47 11.15 15.04 13.33 __.__186910102179275Tuominen Mari0
H1214.05 11.59 15.27 13.17 10.00 414094530179592Tuominen Rami0

Karkki-Rasti - FIN

H50A15.28 11.41 15.27 13.57 09.00 13421679143411Autio Rauno0
H9RR15.29 12.02 14.00 15.00 10.21 447796152186537Eronen Jero0
H1214.31 11.45 14.15 13.43 10.02 410496151186553Eronen Jooa0
H60AL14.39.09__.____.____.____.__36112053645114Eronen Juha0
D50AL15.40.10__.____.____.____.__35512025045119Eronen Päivi0
D40A14.35 12.26 14.07 13.09 10.00 22341707576277Nyholm Tanja0
D12TR15.50 11.21 14.52 14.01 09.29 4365101635201239Äikäs Aino0

Kauhajoen Karhu - FIN

H1215.01 11.43 14.09 13.38 09.44 4145103266214973Heikka Viljami0
H7514.01 12.53 14.37 __.__09.10 306917336177341Kallio-Könnö Aarno0
H65A15.54 11.33 15.18 13.14 09.30 214017345502704Laine Harri0
D6515.20 11.16 15.57 13.08 10.10 334027055502906Laine Kaija0
D40AL15.07.04__.____.____.____.__350927892232305Lehtinen Anne0
H40AL14.58.05__.____.____.____.__251811977177815Lehtinen Juhani0
D60A15.53 11.33 15.11 13.24 09.20 32181018199790Rantamäki Anita0
H65A16.00 12.17 15.04 13.23 09.30 215529515199791Rantamäki Veikko0
H7515.15 13.05 14.47 __.____.__308822623191523Riihonen Taisto0
H70AL15.35.08__.____.____.____.__36792557177283Valli Seppo0
H60A15.19 13.00 14.20 13.27 09.10 210321489200141Viinikka Matti0
H7514.45 12.11 15.03 __.__09.10 31011734752414Yli-Teevahainen Olavi0

Kauhavan Wisa - FIN

H7514.23 12.55 14.11 13.32 09.10 306116699117259Ekström Marcus0
H13A14.59 12.21 14.35 13.23 10.02 420510042581159Hantula Jussi0
D50A14.26 13.01 14.02 13.26 09.00 340626433177369Iso-Koivisto Minna0
D55A15.19 11.19 15.34 13.54 10.00 34392637210938Kankaanpää Tarja0
D55A15.47 11.35 15.10 14.05 10.00 344016700505951Katajamäki Tuija0
H55A14.26 11.31 16.05 13.18 09.00 203430992504137Kirkkomäki Jarmo0
D1214.48 12.14 14.32 13.06 09.59 4170105034500541Lammi Kira0
H45A__.____.__15.06 13.50 09.00 131492933239168Lehtinen Esa0
D8RR15.11 11.16 15.54 14.44 10.24 4656111664242095Peltoluhta Aada0
D10RR15.08 11.20 15.29 14.21 09.42 4457109046504012Peltoluhta Aino0
D8RR15.53 11.36 15.34 14.18 10.14 4657110758236062Peltoluhta Susanna0
H7514.31 12.47 15.15 __.__09.10 30971670641617Tammisto Vesa0
H55A14.34 11.11 15.21 13.38 09.00 204635497124320Toppari Reijo0
D10RR14.34 11.39 15.53 14.11 09.37 446511029641608Uitto Saana0
D10RR14.40 11.22 15.37 14.27 09.58 4467108711231913Vuorijärvi Silja0

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN

D35A__.__11.55 15.26 __.__09.10 14231429640925Hanhikoski Sanna0
H65A15.28 11.39 15.52 13.09 09.30 213213411227217Kattilakoski Eero0
H12TR14.22 12.51 14.18 13.24 10.31 4315104073504939Löfbacka Atte0
H40A15.40 11.50 15.22 13.51 09.15 127717704201661Löfbacka Sami0
D40AL14.35.04__.____.____.____.__351029277202679Löfbacka Sanna0
H20E14.09 12.09 14.25 13.53 __.__110827524177310Pajukangas Mikko0
H60A15.37 11.42 15.18 13.30 09.10 209413417138954Pajukangas Tauno0
D55A15.09 11.33 15.24 14.12 10.00 34515111503281Rantala Maj-Lis0
H55A15.02 11.09 15.39 13.46 09.00 204421525188527Rantala Timo0

Keminmaan Urheilijat - FIN

D45A14.49 11.13 16.06 13.45 10.15 2282252449504Ojanaho Marja-Leena0

Keravan Urheilijat - FIN

H8014.32 12.37 14.20 13.03 09.30 311730465197554Ijas Johannes0
H8014.48 11.59 14.14 13.17 09.30 311815275231244Kasi Servo0
D21AL__.____.____.____.____.__234132311173134Latvasto-Hyvärinen Elisa0
H70AL14.26.17__.____.____.____.__366930107505490Laurinen Antti0

Keski-Karjalan Rasti - FIN

D7515.31 12.24 14.29 13.31 10.00 3381107278231410Hyttinen Maija0
H7514.27 13.19 14.59 13.04 09.10 3066434047613Hyttinen Pentti0

Keuruun Kisailijat - FIN

D13A15.57 11.21 15.11 13.48 09.38 424837714190757Karkiainen Helmi0
D1214.30 11.02 15.26 13.18 10.03 416191238190921Karkiainen Hetaliina0
H7515.27 12.57 14.33 13.20 09.10 30736243204315Kulmala Antto0
H18A14.08 12.06 14.24 13.04 09.00 201335520235742Kulmala Topias0
H18E15.06 12.20 14.44 13.20 __.__182191212501923Peltola Samuli0
H70A__.____.__14.40 __.____.__30376244224624Saarinen Mikko0
H8RR14.17 12.34 14.38 13.54 09.00 4624112764216320Tiisanoja Elias0

Kokkolan Suunnistajat - FIN

D18E15.51 11.41 14.34 13.31 __.__185136503195429Biskop Greta0
H45AL14.52.08__.____.____.____.__253195490232502Biskop Kim0
D1214.14 11.12 14.58 13.44 09.53 4151100014227082Biskop Patricia0
H16E14.39 12.43 14.05 13.47 __.__160595474206877Biskop Robert0
D13A15.31 11.45 15.13 14.05 09.22 424291151173481Brock Emma0
H16A15.13 11.38 14.34 13.16 09.30 220190204107154Brock Gavin0
H21A__.__11.07 14.53 __.____.__120624352231123Fränti Arto0
D21AL14.33.04__.____.____.____.__233232346213986Fränti Eeva-Maria0
D13-14B14.44 11.09 15.10 13.23 09.30 4083108920238202Hietanen Nea0
D12TR15.56 11.51 14.54 13.45 09.25 433410895353589Hietanen Nella0
H60A15.21 12.58 14.26 13.53 09.10 20727577150689Hongell Jouni0
D9RR15.57 12.35 14.31 13.08 10.55 4502110402193708Hyyppä Alisa0
D14A15.50 11.36 15.28 13.27 09.08 403095202188440Hyyppä Liina0
D16E15.27 12.40 15.01 13.23 __.__166029231192013Hyyppä Milja0
H65AL14.56.12__.____.____.____.__36312562048263Hyyppä Olli0
H40AL15.43.09__.____.____.____.__250424689213838Hyyppä Tuomas0
D14A15.44 11.32 15.06 13.37 09.30 403390781235472Kattilakoski Ida0
D60A15.31 11.53 15.19 13.15 09.20 320696791503355Kattilakoski Kirsti0
D35AL14.25.04__.____.____.____.__242311301189242Kattilakoski Marleena0
H70A__.__12.44 __.____.____.__30197509216515Koivukangas Erkki0
H45AL14.26.07__.____.____.____.__254390626182691Maasalo Pekka0
D13A15.07 11.51 15.39 13.46 09.40 4255106654207364Myllymäki Matilda0
H21A14.59 11.45 __.____.____.__121840059230205Mäkelä Timo0
H60A__.____.__15.04 13.56 __.__209214002504781Nissilä Jorma0
H60A__.____.__15.00 __.____.__20937555504889Nurisalo Seppo0
D40A14.25 12.12 14.01 13.07 10.00 223539813195003Orjala Elina0
H60A__.____.__14.52 __.__09.10 209639582213869Rantala Aulis0
H21A__.____.__15.07 __.__10.30 12211723182519Rantala Paavo0
D40A14.39 12.24 14.23 13.02 10.00 2237109262207115Rasimus Heli0
H50A14.22 12.41 __.____.____.__13807598503250Salo Pertti0
D45A14.57 __.__16.08 13.34 __.__228594121193861Sarkkinen-Vuorinen Sanna0
D18A__.____.__15.00 __.____.__226197239235484Siironen Ella0
D65__.__11.10 15.53 13.03 10.10 33457501190426Stoor Anne0
H7514.37 12.49 15.17 13.10 09.10 30981400748225Toskala Paavo0
H60AL15.08.07__.____.____.____.__362231878504737Tuomaala Juhani0
D16E__.____.__14.35 13.54 __.__170791149506185Viitasaari Liina0
H55A14.02 12.03 15.27 13.35 09.00 205088059517Viitasaari Sauli0
H50A__.____.__16.13 13.42 __.__138834528216336Viitasaari Tommi0
H21E14.04 __.____.__13.35 __.__10399371504820Viitasaari Toni-Antti0
H1215.31 __.__14.25 13.26 __.__414398562190830Vuorinen Miki0
H45A__.____.____.__13.39 09.00 13325152503242Ylikangas Esko0
D18E__.____.____.__13.18 __.__187119902502416Ylikangas Pinja0

Koovee - FIN

H16E15.35 11.41 __.__13.37 __.__1602102462502458Alajoutsi Jasper0
H45A15.54 11.22 __.____.____.__1301104551203950Alajoutsi Jukka0
H16E15.39 12.25 __.__13.25 __.__1603102582503209Alajoutsi Oliver0
H55A14.24 11.13 16.03 13.40 09.00 20213025782630Ala-Mäyry Pekka0
D21A14.37 12.41 15.30 13.11 09.45 14011092553365Ala-Mäyry Pirjo0
D55A15.35 __.____.__14.07 __.__34367714201305Annila Heli0
D21AL15.14.06__.____.____.____.__233522708504535Hara Marika0
H45AL__.____.____.____.____.__253531182501137Ilomäki Mika0
H1214.59 11.09 15.31 13.23 09.22 411599054189903Kallio Kaarlo0
H9RR15.17 11.52 14.17 15.02 10.25 4482102744190003Kallio Otso0
D45A14.35 11.15 __.____.____.__227436767501980Ketola Heli0
H50A15.06 11.33 __.____.____.__135721415500413Ketola Mika0
D1214.56 11.18 15.20 13.25 09.03 416592032201201Koski Hanni0
H8RR14.13 12.06 __.____.____.__4610104067222340Koski Konsta0
D45AL14.35.05__.____.____.____.__353324074220606Laitila Minna0
H21E__.____.__14.44 13.36 __.__10222543185194Lassila Ari-Pekka0
D1214.50 11.14 14.56 13.05 10.23 4173108500190566Mäkelä Ilona0
H10RR14.10 13.10 15.07 13.34 09.16 4415109519235468Mäkelä Konsta0
D1214.40 12.04 15.16 13.17 __.__4179105817500467Rantanen Annika0
D1215.08 11.34 14.16 13.15 10.05 41846018190518Salonen Heidi0
D21E15.10 11.00 14.46 13.48 __.__10705598500094Ukskoski Karoliina0
H65A__.____.____.__13.52 __.__216710538167316Vainio Markku T.0
H9RR__.____.__14.09 14.54 __.__4494105352216443Vigren Valtteri0

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN

D6515.22 11.12 16.11 13.11 10.10 333429435166053Erkinheimo Ritva0
H70A15.20 12.04 15.40 13.49 09.00 30024842167844Erkinheimo Voitto0
H21E__.____.__14.40 13.43 __.__10041486504824Hakala Antti0
D21AL__.____.____.____.____.__23341587290173Hakala Helena0
H60A__.____.____.____.__09.10 206820160180353Hautala Eero0
D13A15.23 11.35 15.57 13.43 09.24 425199989221020Koivisto Aida0
H1214.35 12.09 14.37 13.10 10.18 4117105551216230Koivisto Asser0
H8014.14 12.21 14.06 13.22 09.30 312139790216229Luoma Antti0
H55A14.04 11.53 15.29 __.__09.00 20484861195088Vallbacka Heikki0
D60A16.19 11.11 14.57 13.13 09.20 3226488052323Ylipelkola Eeva-Liisa0

Koskelankylän Riento - FIN

D21AL15.10.07__.____.____.____.__233995586179936Korppinen Laura0
H35AL15.17.06__.____.____.____.__240591603116945Laurila Mika0

Kouvolan Suunnistajat - FIN

D21E14.58 11.24 14.32 13.53 __.__106236642215300Mattila Elisa0
H1215.33 11.21 15.05 13.24 09.02 412791615192016Mattila Lauri0
H18E14.32 13.10 14.52 13.00 __.__181736641220941Mattila Pyry0
H16E15.21 12.59 15.07 13.07 __.__163229777505514Ojala Aaro0
H14A14.10 12.16 14.14 13.19 10.36 401095614209798Peltonen Lasse0
D16E15.17 11.18 15.17 13.24 __.__169227723237218Peltonen Liisa0
D60AL14.06.09__.____.____.____.__36562920176571Säde Ulla0
D21AL14.09.09__.____.____.____.__235532376505622Turkka Saara0

Kuopion Suunnistajat - FIN

D55A15.41 11.37 15.16 13.52 10.00 343519822190834Airaksinen Merja0
D16E15.07 12.26 15.39 13.30 __.__1709103064504778Halonen Aada-Loviisa0
H70AL__.____.____.____.____.__366312606242017Heinonen Kari0
H16E15.07 12.11 14.19 13.11 __.__16123944072143Hyvönen Jerry0
H1214.39 12.07 14.05 13.19 10.28 411097233190501Hyvönen Otso0
D13A15.13 11.53 15.45 13.49 09.12 424639441190217Hyvönen Vilma0
H16E__.__13.01 15.17 13.06 __.__161339442501058Hämäläinen Kasperi0
H13-14B__.__11.59 14.48 13.02 09.54 406491560191442Hämäläinen Konsta0
D8RR__.__11.50 15.22 14.10 10.18 464311355654020Hämäläinen Siiri0
H65A__.____.__16.12 14.05 09.30 213012141188496Karhunen Juha0
H10RR__.____.__15.21 13.47 __.__440410382248672Karjalainen Akseli0
H40AL__.____.____.____.____.__2508104033203254Karjalainen Mikko0
D9RR__.____.__14.47 13.09 __.__450310382348685Karjalainen Reetta0
H13-14B14.22 11.49 14.30 13.05 10.10 4066101129207165Kemiläinen Jimi0
H16E14.09 11.51 14.53 13.31 __.__161891506505968Kirjavainen Santeri0
D20E15.40 __.____.____.____.__112332380207296Kirvesmies Annika0
H13A14.09 12.49 14.19 13.26 10.40 421395523218252Kirvesmies Atte0
H70AL14.34.10__.____.____.____.__36654651111331Korhonen Mauno0
H65A15.42 12.59 __.____.____.__21416502231772Lakkala Ossi0
D20E15.36 12.39 15.12 14.00 __.__112416054195645Leppävuori Hanna0
D50A14.22 13.09 14.10 13.23 09.00 341533024226363Leppävuori Päivi0

Kuortaneen Kunto - FIN

H1214.07 11.33 15.03 13.29 10.16 4101106612221503Ala-Honkola Akseli0
H40AL14.15.13__.____.____.____.__2501112765221843Ala-Honkola Esa0
H9RR15.15 12.04 14.13 14.56 10.20 4475108513236700Ala-Honkola Iivari0
D12TR15.36 11.45 15.18 14.07 09.17 4339112298505521Keski-Nisula Aurora0
H12TR__.____.__14.30 13.10 __.__4309111523236921Kiviniemi Niila0
D10RR__.____.__15.48 14.01 __.__4440108722169385Kiviniemi Piitu0
D12TR15.24 11.27 16.04 13.33 09.43 4340106614232349Korkonen Emilia0
D40A14.33 12.08 14.09 __.____.__22281893182745Kujanpää Maarit0
D21AL__.____.____.____.____.__23561998502816Kuoppala Minna0
D60AL14.13.09__.____.____.____.__365882150202670Kuoppala Riitta0
H50A14.06 12.09 16.01 13.38 __.__136732554501933Lassila Antti0
H12TR14.04 12.55 14.20 13.08 11.03 4316108720169264Matila Oskari0
H65A15.06 12.45 14.20 __.____.__21712746231836Yli-Kaatiala Jorma0

Kuusamon Erä-Veikot - FIN

H16E__.____.__14.45 13.50 __.__160196448182397Aikio Valtteri0

Kuusankosken Urheiluseura - FIN

H50A__.____.____.__13.40 09.00 134824048177005Hietanen Ari0
D50A__.____.____.__13.22 09.00 340413701177244Hietanen Pia0
D40A__.____.____.__13.08 10.00 222798074506847Kilpinen-Suurnäkki Heidi0

Kymin Suunnistajat - FIN

D13A15.29 11.11 16.03 13.59 09.28 424999885203761Kiiski Aliisa0
D9RR15.50 12.14 14.44 13.10 11.05 4507103998227112Kiiski Ilona0
H35A15.22 12.00 15.42 13.16 10.45 1247101279213873Kiiski Mikko0
H12TR14.20 12.31 14.48 13.14 10.19 430899886194203Kiiski Olavi0
D13A15.15 11.39 15.59 13.47 09.20 425899859232390Outinen Katariina0
D50A14.28 12.11 14.36 13.29 09.00 341997658237136Outinen Pia0
H18E14.10 12.56 14.10 13.32 __.__182099858504317Outinen Tuomas0
D40A14.11 12.20 14.31 13.18 10.00 2236532504780Rantanen Sinikka0
H55A__.____.____.__13.16 __.__20525204226596Vuorinen Hannu0

Kyrös-Rasti - FIN

D18E15.49 11.07 14.38 13.29 __.__185438265195360Hirvonen Julia0
D16E14.31 11.52 15.21 14.05 __.__166910685237034Koskinen Adveliina0
D10RR__.____.__15.54 14.05 09.46 4447102823227972Liuksiala Tilta-Maria0
H16E__.____.__14.55 13.04 __.__162837243203695Liuksiala Waltteri0
D18E__.____.__15.14 13.12 __.__185815796203818Liuksiala Wilhelmiina0
H10RR14.08 12.55 15.03 13.50 09.23 4416100392203839Naskali Jaakko0
D1215.10 11.00 14.30 13.35 09.55 41749566248670Naskali Johanna0
D45AL14.22.16__.____.____.____.__35372993641968Naskali Liisa0
D50A14.02 12.25 14.58 __.__09.00 34171276181772Niinimäki Hanna0
D35AL14.54.05__.____.____.____.__242912746237418Pyhtilä Kristiina0
D10RR14.53 11.02 16.07 14.09 10.02 4459102777190835Pyhtilä Neea0
D8RR15.07 11.52 15.42 14.24 10.28 4658104901229039Pyhtilä Vilma0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN

H14A14.08 12.34 14.12 13.15 10.38 400238685213923Granqvist Aapo0
H13A14.57 12.11 14.51 13.13 10.24 420395700215077Granqvist Eetu0
D21E__.____.____.__13.41 __.__105712519238511Kauppi Minna0
H40AL15.55.14__.____.____.____.__251317587238565Koivuniemi Kimmo0
D9RR15.41 12.16 14.53 13.16 10.57 4509105080201180Koivuniemi Maija0
H1214.17 11.03 14.53 13.33 10.14 4119101950220704Koivuniemi Timo0
H21E15.14 __.____.____.____.__102123525500892Lahtinen Tuomo0
H35A__.__11.54 15.48 __.____.__125217169236085Matilainen Jarno0
H8014.04 12.33 14.34 13.06 09.30 312525115226441Ranta Esko0
D18E__.____.__15.02 13.19 __.__186695200180788Taipale Anniina0
H50AL__.____.____.____.____.__2575105039169951Taipale Antti-Olli0
H70AL15.48.08__.____.____.____.__36787427207179Turunen Kauko0
H18E__.____.__14.54 13.01 __.__183198885501854Virtanen Aaro0
H16E__.____.__15.11 13.41 __.__164998883503856Virtanen Ilari0

Lahden Taimi - FIN

H60A15.15 12.50 15.28 13.34 09.10 208528147181354Liikkanen Reima0

Laihian Luja - FIN

D16E14.19 12.30 15.27 13.42 __.__166235912199006Hölsö Henriikka0
H65A__.____.____.__13.18 __.__212819457177644Kalliomaa Lasse0
H35AL__.____.____.____.____.__240338299137781Kankaanpää Juha0
D10RR14.54 11.12 15.51 14.07 10.04 443999263187744Karppi Helene0
D14A15.00 11.46 15.26 13.43 09.42 403294183182308Karppi Iiris0
D8RR15.51 11.38 15.28 14.32 10.16 4644103648242814Karppi Saara0
D40AL15.05.06__.____.____.____.__35062568227268Karppi Susanna0
H40AL14.26.07__.____.____.____.__250916285143869Karppi Tapio0
H40AL15.39.06__.____.____.____.__251234713209216Koivula Petri0
D9RR15.45 12.12 14.36 13.20 11.08 450899280177202Koivula Sanni0
D13A15.53 11.41 15.25 13.51 09.06 425294186215700Koivula Venla0
H12TR14.10 13.01 14.46 13.13 10.21 4310102538206941Koski Hannes0
H40AL14.17.06__.____.____.____.__2516100525187737Kumara Antti0
H18E14.02 13.04 __.__13.31 __.__181596831187667Kumara Eemeli0
H16E14.47 12.53 __.__13.42 __.__162296830187662Kumara Heikki0
D1214.06 11.28 __.__13.39 __.__4167100089187747Kumara Maija0
D40AL__.____.____.____.____.__350829189182661Kumara Tanja-Tupuna0
H45AL14.37.07__.____.____.____.__25391754156231Kuntola Sami0
D50A14.06 13.07 14.30 13.24 09.00 34113333556226Kuusisto Merja0
D16E15.05 12.14 15.51 13.12 __.__167239307159291Kuusisto Sanni0
H50A15.20 11.13 14.45 13.47 09.00 136611503502982Laasanen Juha0
H21E15.16 12.48 14.32 13.12 __.__10201686502983Laasanen Lauri0
H18E14.24 12.28 14.04 13.33 __.__181634717126330Laasanen Matti0
H35A15.46 11.52 15.58 13.10 10.45 125139756203069Lauronen Jarkko0
H70A15.02 12.20 15.24 13.33 09.00 303116924177597Niemelä Pentti0
H60AL15.54.08__.____.____.____.__36263553674254Niinimäki Hannu K.0
H65A14.58 11.01 14.46 14.01 09.30 215021894503385Nyystilä Jukka0
D8RR15.09 11.42 15.50 14.36 10.26 4653105601215722Oikarainen Fanni0
D14A15.30 11.58 15.32 13.26 09.18 404096824190244Oikarainen Siiri0
D1215.12 11.24 14.02 13.33 09.51 4177102558201724Perttu Laura0
D18A14.17 12.15 15.22 13.35 10.30 225999963488619Perttu Pauliina0
H16A15.05 11.20 14.26 13.25 09.30 2211100933199519Perttu Topi0
D12TR15.28 11.17 15.10 13.59 09.59 4350102559201723Perttu Tuulia0
H65AL__.____.____.____.____.__36434094227077Ritola Markus0
D1215.18 11.58 14.12 13.10 09.43 4181105294226425Ruutiainen Alisa0
H45A15.16 11.44 14.36 14.10 09.00 133033727179524Viero Jussi0

Laitilan Jyske - FIN

H55A__.____.__15.25 13.34 __.__20257002235499Elo Jussi0

Lapin Veikot - FIN

D50A14.10 12.45 14.52 13.35 09.00 34149033218821Lehvonen Riitta0

Lapuan Virkiä - FIN

D16E14.17 12.28 14.23 13.44 __.__165891484501871Hietala Emmi0
D10RR14.41 11.33 15.34 14.14 09.57 4437110494237243Hietala Helmi0
H8RR14.25 12.36 14.00 13.42 09.48 4606105743404507Hietala Samu0
D1214.24 12.16 14.08 13.34 09.45 415795938191654Hietala Sini0
D12TR15.54 11.19 15.12 13.49 09.47 4336106347236699Kaitalahti Eliisa0
D13A15.11 11.33 15.27 14.02 09.44 424795588199163Kankaanpää Aino0
D12TR14.52 11.09 15.48 13.36 09.35 436995589177324Kankaanpää Sanni0
H8RR14.53 12.44 14.14 13.34 09.06 4607107671235734Kankaanpää Venni0
D12TR__.__11.59 15.32 14.06 __.__433898942231908Kero Fanni0
D12__.____.____.____.__10.17 416398942231908Kero Fanni0
H18E14.50 13.14 14.26 13.07 __.__181236712203173Koivisto Juho0
D21AL14.30.05__.____.____.____.__23388547154489Korpi Paula0
D1214.58 12.22 14.48 13.14 09.13 417539625208301Nivukoski Lotta0
D10RR14.36 11.19 15.42 14.26 10.07 445291491144622Nivukoski Nanna0
D10RR14.33 __.__15.55 14.32 __.__445395900220875Nivukoski Siiri0
H1214.45 11.23 15.01 13.41 09.12 4130102514228106Noponen Veeti0
D1215.22 __.____.____.____.__417698931214761Nylund Helmina0
D9RR15.43 __.____.____.____.__4512105695214878Nylund Hilda-Maria0
H12TR14.34 12.29 14.42 13.03 10.43 431895944218829Oja Lauri0
H8RR14.45 12.50 14.04 13.06 09.32 4616110485503390Oja Leo0
H8RR14.05 12.40 14.50 13.10 09.44 4617113268183587Ojanen Peetu0
H1215.09 12.25 14.45 13.14 09.06 4131102860198425Ojanen Veeti0
H12TR14.42 12.57 __.____.____.__432095918202653Paloniemi Leevi0
D16E14.21 __.____.____.____.__169134304146153Peltola Eeva0
H16E15.33 12.23 14.27 13.02 __.__1634112493504818Pihlajamäki Teemu0
H18E14.22 12.38 __.____.____.__1824415501902Sankelo Antton0
H16E14.11 12.01 15.29 13.38 __.__164298915501906Sankelo Sampo0
H14A14.06 12.38 14.20 13.10 10.30 4013100190505491Sankelo Verneri0
D10RR14.58 11.13 15.59 14.08 09.59 4461102489229830Sikkilä Iines0
D13A15.47 11.47 15.35 13.42 09.14 426298941215402Sikkilä Peppi0
D9RR15.55 12.18 14.40 13.05 11.03 4519105696231295Sippola Sanni0
H10RR14.16 12.47 15.06 13.39 09.27 4422102490181735Suokko Lauri0
D12TR14.56 12.03 15.40 14.00 09.15 435898946181744Suokko Matilda0
D12TR15.48 __.____.__13.31 __.__4359102515229884Taskinen Elviira0
H14A__.____.__14.16 __.__10.14 401891498202909Västinsalo Elmeri0
H8RR14.21 12.08 14.20 13.38 09.56 4626113597506424Ylihärsilä Dani0

Leppävaaran Sisu - FIN

H40AL__.____.____.____.____.__250522529173460Ikola Timo0

Liperin Taimi - FIN

H7515.25 12.03 14.35 13.33 09.10 30941624593173Sivonen Martti0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN

D18E__.____.____.__13.10 __.__18531334846229Halkosaari Helena0
H50A15.26 11.49 __.____.____.__13745020505759Nieminen Jyrki0
D10RR14.48 11.26 15.46 14.34 09.32 446397471190203Syrjälä Alina0
H14A14.18 12.44 14.28 13.02 10.08 401439149169042Syrjälä Elmeri0
H16E14.29 11.49 15.03 13.22 __.__164539148169848Syrjälä Niilo0
H8RR14.07 12.22 14.52 13.28 09.38 4623102710501525Syrjälä Vilho0

Luumäen Rasti - FIN

H18E14.46 12.52 14.18 13.27 __.__180529989501536Hirvikallio Aatu0

Lynx - FIN

D35A15.21 11.37 15.34 13.31 09.10 14227736182879Ali-Rekola Anne0
H12__.____.____.__13.34 __.__410998501504930Hellstedt Oliver0
H21E14.16 12.44 14.46 13.33 __.__100710101241479Huhtanen Juha-Matti0
H12__.____.__14.59 13.27 09.18 412298680199041Kuusinen Karri0
H55A__.____.__15.07 13.25 09.00 20366337236664Kuusinen Mikko0
H12__.____.__14.43 13.07 10.08 412398681199040Kuusinen Tuomas0
H45A15.32 11.56 __.____.____.__131210991204959Lauronen Petteri0
D40A14.19 12.02 14.41 13.04 10.00 223129600214735Louhisola Meri0
D50A__.____.__14.28 13.19 09.00 34164791182682Myllys Leena0
D60A__.____.____.____.__09.20 32214532201392Soanjärvi Tuija0
H50A14.28 12.17 14.37 13.50 09.00 138415566504414Tilli Juha0
D50A14.36 12.59 14.00 13.31 09.00 342418263504935Tilli Virpi0
D10RR15.06 11.31 15.39 14.03 09.47 446698496178262Vihavainen Vilja0
H1214.21 12.13 15.21 13.09 09.38 414190380201994Vihavainen Vilppu0

Länsi-Rajan Rasti - FIN

D16E15.23 12.20 14.31 13.10 __.__166739073207237Korpi Anna0
H10RR14.09 12.56 14.58 13.55 09.22 4407104370220789Korpi Juuso0

Maarian Mahti - FIN

H8014.44 12.29 14.26 __.____.__31123792215522Heikkilä Mikko0
H50A15.40 11.53 __.____.____.__135318328226521Jaakkola Jari0
H35A__.____.__15.44 13.03 __.__124612330205873Kankaanpää Timo0
H50A14.30 12.43 14.33 13.52 09.00 136513031209103Köyvönen Kimmo0

Malax IF - FIN

H65A15.08 __.____.____.__09.30 21222075041418Hartvik Seppo0
H16A14.53 11.34 14.48 __.____.__220334906235009Holmback Emil0
D18A14.29 11.51 15.14 __.____.__225234899206747Holmback Emma0
H50A14.36 12.25 14.39 __.____.__134920719201128Holmback Johan0
D45A14.41 11.33 __.____.____.__227220710235010Holmback Maria0
H60A__.__12.44 __.____.__09.10 208620471214211Lillsjö Bengt0
H10RR14.25 __.____.____.____.__4420103299235018Strandberg Felix0
H10RR14.22 __.____.____.____.__4421103298235024Strandberg John0
H50A15.02 12.29 15.01 __.____.__13824348230054Strandberg Leif0
H40A15.28 __.____.____.____.__129110477500878Öhman Andreas0

Mellunkylän Kontio - FIN

H50AL15.39.07__.____.____.____.__2568114570244439Luurila Harri0
H8014.08 12.13 14.46 13.12 09.30 31231156169939Numminen Kimmo0

MS Parma - FIN

H70A15.28 12.48 15.08 13.04 09.00 30051212171076Heikelä Pekka0
H45AL14.13.06__.____.____.____.__2533112957239193Henriksson Pasi0
H21E14.20 12.58 14.54 13.28 __.__100823880500434Hämäläinen Sami0
D21E__.____.____.__13.44 __.__10546447204035Istolahti Tiia0
D9RR15.56 12.36 14.39 13.06 10.43 4504104525207085Karru Johanna0
H13-14B14.12 11.33 14.38 13.11 10.14 4065101876161831Karru Matias0
H16A15.17 11.12 14.32 13.27 09.30 220591399161829Karru Sami0
D16E16.03 11.58 14.27 13.50 __.__166596437193284Katajamäki Emma0
H12TR14.06 13.03 14.22 13.09 10.57 4312104504231623Kääntönen Arttu0
H12TR14.28 12.21 14.10 13.20 11.01 4313110680238523Lamminmäki Aaro0
D16E15.41 11.22 14.53 13.26 __.__168438237240289Neuvonen Noora0
D14A15.18 11.24 15.18 13.29 09.56 404898694191688Tuomisto Kerttu0
D16E14.55 11.50 __.__14.02 __.__170597158203879Tuomisto Saara0
H70A15.54 12.18 15.20 13.47 09.00 30432285891998Vannas Hannu0
H21E15.18 __.____.__13.09 __.__10403089231157Väisänen Henrik0

Navi - FIN

H21E14.38 12.20 14.08 13.37 __.__101731905203843Korpi Juho0

Nivalan Suunnistajat - FIN

H70AL15.06.20__.____.____.____.__366217610504830Halkosaari Severi0
H60AL14.26.12__.____.____.____.__361911110216236Taanila Mauno0
D55A15.05 11.41 15.32 14.02 10.00 34521770048299Taanila Sisko0
D6514.58 11.32 15.45 13.06 10.10 334723834137963Yliniemi Kaisa0

Närpes OK - FIN

H65A__.____.__15.00 14.02 __.__211224670148717Alexandersson Yngve0
D55A15.17 11.39 15.14 __.__10.00 343717646214836Borg-Ehnlund Anita0
D50AL__.____.____.____.____.__35561447396076Mylläri Britt-Marie0
D7015.07 12.04 15.18 13.34 10.50 337020652177893Sandgren Ann-Mari0
H7514.51 12.17 14.49 13.03 09.10 309320654220202Sandgren Lars0
D21AL__.____.____.____.____.__235131883218834Smeds Heidi0
H35AL__.____.____.____.____.__240711096218691Smeds Kenneth0
H8014.26 12.41 14.12 13.05 09.30 313220659193238Sund Åke0

OK Botnia - FIN

D12__.__12.10 __.____.____.__4152106563217190Björkfors Elsie0
H13A__.__12.43 14.31 __.____.__420196980206642Forsström Anton0
H12__.__12.27 __.____.____.__41059702449188Forsström Emil0
D40A__.__12.30 __.____.____.__222122278241939Forsström Heidi0
H65A14.42 __.____.____.____.__214520568215243Lövsund Bengt0
H65AL14.29.07__.____.____.____.__364420569105361Slotte Harald0
D40A14.41 12.16 14.03 13.05 10.00 223812260500979Åstrand Ulla-Maria0

OK Kristina - FIN

H1214.01 12.23 14.49 13.30 09.26 4102100398184655Bergström Kasper0
D10RR15.07 11.01 15.33 14.18 10.01 4435103358194021Bergström Tilde0
H8514.23 11.32 15.00 13.27 10.15 3142443199047Mård Leo0

OK Raseborg - FIN

H10RR__.____.__15.08 13.38 __.__4411105910502861Lemström Fredrik0
H16E__.____.__15.23 13.21 __.__162791630502409Lemström Karl Emil0
D10RR15.01 11.00 15.49 14.36 09.41 4455110280502846Nurmiainen Elsa0
H45AL16.01.07__.____.____.____.__2544110290506555Nurmiainen Jouko0
D40AL15.12.13__.____.____.____.__3520110291235297Wolff Charlotta0

OK Terjärv - FIN

D21AL__.____.____.____.____.__23339245242925Grannabba Hanna0

OK Trian - FIN

H21A14.35 __.____.____.____.__120119816118968Brunell Filip0
D50A14.12 13.05 14.06 13.32 09.00 34021842387910Hagman Terése0
D1215.24 11.44 14.20 13.24 09.05 4159102295236488Kajander Saana0
H70A16.22 11.56 15.22 13.38 09.00 30202674185150Krogell Alf0
D55A15.39 11.27 15.42 14.00 10.00 344426332210308Lallo Tuula0
D50A14.34 12.31 14.12 13.44 09.00 3413101228201323Laurila Anneli0
D40A14.13 12.00 14.39 13.16 10.00 2229101365220739Laurila Milla0
H60AL14.00.13__.____.____.____.__361624718201136Nyberg Henry0
H21AL16.07.03__.____.____.____.__232235536500994Pääkkönen Joonas0
H16E15.27 11.33 14.59 13.14 __.__164035556125773Salo Kristian0
D60A16.13 11.01 15.41 13.12 09.20 322412445199309Wickholm Rita0
D13A15.35 11.19 15.51 13.39 09.56 426513970232426Wickholm Saga0
D14A15.28 11.22 15.46 13.33 09.02 405013983235293Wickholm Wilma0

OK77 - FIN

H45A15.08 11.54 14.42 14.00 09.00 13081601189339Kankaanpää Vesa0
D1214.22 12.06 14.40 13.38 09.15 416212325202119Kenttä Lumi0
H16A15.19 11.30 14.20 13.26 09.30 220635328179941Kenttä Nooa0
H55AL15.23.07__.____.____.____.__36031950746503Kenttä Santeri0
D12TR15.04 12.13 15.56 13.38 09.23 433712611218225Kenttä Sora0
H9RR15.16 11.58 14.22 14.57 10.17 448412805218340Kenttä Voima0
D16A14.13 11.57 14.29 13.05 10.20 346398077210358Kero Ada0
H40AL15.38.06__.____.____.____.__251027948214730Kero Mikko0
H21E__.____.__15.10 __.____.__10292763186724Ray Jonathan0
D45AL14.00.09__.____.____.____.__35401913156395Reinivuo-Kenttä Mari0

Olavin Rasti - FIN

D18A14.15 12.17 15.18 13.37 10.30 225592622179706Kinnunen Jutta0
D50AL14.23.10__.____.____.____.__355435555193218Kinnunen Virpi0
D45A15.09 11.05 15.58 13.37 10.15 2276101043193348Kärkkäinen Varpu0
H70A15.22 13.20 14.38 13.16 09.00 302221697501901Lahtinen Reijo0

Oriveden Ponnistus - FIN

H70A15.42 __.__14.36 __.____.__30043799504720Hahto Matti0
H70A__.____.__15.02 __.____.__300921411142330Immanen Pertti0
H40A15.50 11.38 15.28 13.55 09.15 12701407150708Jarva Jukka0
H65A__.____.____.__13.35 09.30 215434068501533Pusa Raimo0

Otaniemen Jyllääjät - FIN

H35A15.40 12.12 15.54 13.06 10.45 12483573218520Lahtinen Ismo0

Oulaisten Huima - FIN

H55A__.____.____.____.__09.00 202717629157804Helander Rolf0

Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN

H60A14.57 12.16 15.14 13.49 09.10 20696646501435Hautala Matti0
D6515.34 __.__15.35 13.10 __.__33368524411129Hautala Tuula0
H60A__.____.____.__13.29 __.__20706644504423Heikka Markku0

Oulun Tarmo - FIN

H65A__.____.____.__13.40 09.30 211112397502058Airaksinen Risto0
H20E14.17 12.31 14.01 13.52 __.__110436435153314Härkönen Sami0
H50A14.14 12.23 15.09 13.55 09.00 137339553156535Neuvonen Jussi0

Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN

H60AL14.03.08__.____.____.____.__36134669242703Kerätär Mauri0
H60A15.13 12.38 14.36 14.03 09.10 207915398183522Kurkela Reino0
H8RR14.39 12.52 14.16 13.24 09.02 4615113667190553Mäkitalo Asle0
H12TR14.18 13.07 14.08 13.17 10.33 4317105927506256Mäkitalo Elias0
D45AL15.24.02__.____.____.____.__3536100000506147Mäkitalo Marjo0
H13-14B14.02 11.53 14.44 13.14 09.52 406810592656144Mäkitalo Oskari0
D16E__.____.__14.39 13.19 __.__168912818179284Ojanaho Ansa-Lotta0
D14A15.10 11.10 15.38 13.32 09.58 404138252201345Ojanaho Eeva-Liina0
D18E15.39 11.05 14.50 13.26 __.__186226995186804Rantala Aino0
D12TR15.58 11.07 15.52 13.32 09.31 43539563595156Rantala Hanna0
H16E14.19 11.55 15.31 13.35 __.__163736679148653Rantala Jussi0
D8RR__.__11.30 15.36 14.22 10.56 4664103108Viitanen Anni0
D12TR__.__11.41 16.02 13.34 09.39 436396111500811Viitanen Emmi0
D50A14.54 12.17 14.34 13.28 09.00 342624598182733Viitanen Kirsi0

Paimion Rasti - FIN

D13A__.__11.17 15.55 13.53 __.__424138539202053Arola Selina0
H18E14.26 12.30 14.56 13.05 __.__180335311505028Haanpää Klaus0
D16E16.01 11.48 15.13 13.20 __.__166137743200068Hölsö Essi0
D50A14.42 12.13 14.24 13.47 09.00 34051803448041Hölsö Jaana0
H21E14.28 12.40 14.36 __.____.__101211871191146Jern Jonas0
H21AL15.16.03__.____.____.____.__2308184642343Juura Elmeri0
H21AL16.05.05__.____.____.____.__231215586504872Lindeqvist Markus0
D8RR15.41 11.18 15.26 14.50 10.08 4648107588195606Lindeqvist Minttu0
H18E15.02 12.42 14.42 13.02 __.__182210124207143Rantoja Jarkko0

Pargas IF - FIN

D65__.____.__15.55 13.07 __.__333124619213883Alexandersson Gia0

Perhon Kiri - FIN

H21A14.53 11.11 14.49 13.47 10.30 121426539215478Kivelä Joonatan0

Perttelin Peikot - FIN

H40A16.06 11.54 15.16 13.36 09.15 1269529504951Horppu Matti0

Perämeren Rasti - FIN

H60AL14.52.05__.____.____.____.__3617667049731Paaso Jouko0
D60AL14.52.12__.____.____.____.__3654666949732Paaso Leena0

Petäjäveden Petäjäiset - FIN

H65A14.56 11.25 15.56 13.54 09.30 215690489209031Rantapuska Seppo0

Pieksämäen Veikot - FIN

H70A15.36 12.42 15.58 13.00 09.00 30257341216290Lehtonen Matti0

Pietarsaaren Hiihtäjät - FIN

H13A14.45 12.17 14.47 13.29 10.14 4208108278227693Huhtamäki Rasmus0

Pihkaniskat - FIN

D21AL__.____.____.____.____.__2331110281190451Anana-Saranen Joanne0
H50A14.34 11.35 15.35 14.08 09.00 135011991505044Huttunen Matti0
H65A14.14 13.11 15.16 13.28 09.30 212914713182456Karhumäki Lauri0
D70__.__11.44 15.32 13.30 10.50 336530183150683Luoma Helena0
H75__.__12.15 15.21 13.26 09.10 308030342150680Luoma Simo0
D1214.46 11.52 15.28 13.03 09.21 4172102004235759Miettinen Iida Kristiina0
D14A15.32 11.16 15.50 13.39 09.04 403790798217283Miettinen Kiia0
H40AL14.55.07__.____.____.____.__2520111658229373Miettinen Sami0
D35A15.05 11.47 15.36 13.32 09.10 1429101438505680Oinonen Lotta0
D1215.16 11.26 15.02 13.07 09.37 418295828500712Ryynänen Ella0
H9RR15.18 11.56 14.02 15.06 10.30 449195829505901Ryynänen Jaakko0
H70A15.46 12.36 16.04 13.03 09.00 303525087213966Ryynänen Jorma0
D40AL14.00.12__.____.____.____.__351819571227961Ryynänen Laura0
H55AL__.____.____.____.____.__3606619182720Saranen Aki0
H8RR__.____.__14.42 __.__09.50 4620113037190013Saranen Samuel0
H65A14.22 __.__14.26 13.45 __.__216318612196684Tolvanen Harri0
H45A15.14 12.08 14.56 13.43 09.00 1326101790197685Tuominen Hans0
D45AL__.____.____.____.____.__354616128182850Vehkamäki Hanna0
D12TR15.40 11.03 15.38 13.37 10.09 4361106400221900Vehkamäki Isadora0
D45A__.__11.37 15.52 13.26 10.15 228926386112510Vikström Liisa0
H35A15.18 12.18 15.52 13.05 10.45 125632058199371Väänänen Heikki0

Pihtiputaan Tuisku - FIN

H75__.____.__14.07 13.42 __.__30905182503024Salmela Kosti0

Pitäjänmäen Tarmo - FIN

H65A__.__12.53 15.32 13.42 09.30 21421682189233Lassila Heikki0
H35A15.36 12.10 16.02 13.00 10.45 124914755241486Lassila Jussi0

Pohjankyrön Rasti - FIN

D10RR14.59 11.24 15.32 14.28 09.38 4442100959202898Korpi Sanni0
D16A14.03 12.07 14.43 13.10 10.20 346494591189669Korpi Veera0
H70AL14.45.10__.____.____.____.__3667914240289Kujala Seppo0
D35AL14.47.04__.____.____.____.__242425588208378Kujala Terhi0
H13A14.21 13.05 14.43 13.20 10.10 422294245177186Niemi Heikki0
H50AL__.____.____.____.____.__2572913383494Niemi Ismo0
H18A14.10 12.08 14.12 13.01 09.00 20142922750300Niemi Jaakko0
D45AL14.38.05__.____.____.____.__3538912350314Niemi Maarit0
D10RR14.30 11.18 15.52 14.31 09.49 4451106610177345Niemi Siiri0
D16E14.43 12.36 14.11 13.46 __.__168532397214102Niemi Tiina0
D8RR15.13 11.28 15.56 14.26 10.36 4651111662144550Niemi Viivi0
D21AL15.17.04__.____.____.____.__23457031228015Ojala Ulla0
H21AL14.43.04__.____.____.____.__231726326205384Rinta Matias0
D1214.02 12.20 14.46 13.29 09.27 4183101724236178Saari Venla0
D6515.36 11.28 15.49 13.04 10.10 334424301177272Sauru Seija0

Porvoon Urheilijat - FIN

H60A15.31 11.50 __.____.____.__206538872192668Harju Matti0

Pudasjärven Urheilijat - FIN

H55A14.36 11.17 15.55 13.23 09.00 2030976549452Härkönen Antti0

Punkalaitumen Kunto - FIN

D40AL15.18.07__.____.____.____.__35137985190971Mäki-Laurila Anne0
H13A14.43 12.39 14.03 13.07 11.04 422090441191159Mäki-Laurila Anttoni0
H8RR14.59 12.42 14.06 13.32 09.18 461410864157891Mäki-Laurila Eemeli0

Puolangan Ryhti - FIN

H65A__.____.____.__13.02 __.__216431204501879Toppari Pekka0

Pälkäneen Luja-Lukko - FIN

D13A15.19 11.43 15.41 13.41 09.52 426997709223446Linnainmaa Annukka0
D16E14.27 11.26 15.11 14.01 __.__169892644215651Linnainmaa Katja0
H10RR14.24 12.57 15.12 13.33 09.12 4413103518504974Mattila Ato0

Raisu Lumous - FIN

H60A__.____.__14.22 13.26 09.10 206120107501977Ahlqvist Hannu0
D60A__.____.__15.13 13.22 09.20 320117269502004Ahlqvist Kristiina0
H65A15.16 12.29 14.06 13.15 09.30 214316985209023Laukka Ville0

Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN

H8014.06 12.23 14.16 13.16 09.30 31283101179683Ryyppö Toivo0

Rajamäen Rykmentti - FIN

D21E14.46 11.06 15.12 13.39 __.__105313651226365Heittola Suvi0
H16E14.55 11.37 14.39 13.24 __.__161113013215033Hiiro Aleksanteri0
H18E14.06 12.26 14.36 13.24 __.__180412773202870Hiiro Artturi0
H13A14.51 12.23 14.45 13.27 10.04 420690844180687Hiiro Krister0
D60A15.37 11.27 __.____.____.__321217003505991Kukkasjärvi Elina0
H65AL15.35.19__.____.____.____.__36369549208528Kukkasjärvi Tapio0
H50A14.18 11.27 16.07 13.49 09.00 13636266181097Kulmala Mika0
D45A14.43 11.35 15.54 13.38 10.15 22758333193666Kulmala Päivi0
H60A__.____.__14.46 13.32 09.10 209029621504218Malinen Jouko0
H50AL16.09.05__.____.____.____.__257813394235785Saarinen Marko0
H50AL15.11.08__.____.____.____.__25738356500483Savela Pauli0
D16E14.41 11.56 14.17 13.53 __.__169911553189915Seppälä Kaisla0
H35A15.34 11.58 15.50 13.17 10.45 1254470190869Tölli Tuomas0

Rasti 88 - FIN

H45A__.__11.46 14.30 13.38 __.__130229050184716Arola Pertti0
H20E14.23 12.29 14.11 13.47 __.__110633129503713Mäki Juho0

Rasti E4 - FIN

H70A16.10 12.32 15.14 13.02 09.00 301713093198773Kaivosaari Viljo0
D55A15.13 11.25 15.40 14.09 10.00 34418019505450Kihlström Kirsi0
H45A15.36 12.04 15.00 __.__09.00 131725564220423Mönttinen Sami0
D60A16.05 11.45 15.39 13.00 09.20 321717117227215Raatikainen Päivi0
D21E14.40 11.44 14.48 13.32 __.__1066512505449Rautiainen Satu0
H21AL15.49.06__.____.____.____.__231618006227132Rautiainen Teemu0

Rasti Karhut - FIN

H13A__.__12.15 15.03 __.____.__423191317190775Lahti Paavo0
H16E__.__11.31 14.23 __.____.__165039741502882Lahti Valtteri0

RasTiimi - FIN

H7514.15 12.39 14.23 13.39 09.10 30673051348368Jokikuona Toivo0

Rasti-Jussit - FIN

D1215.00 11.22 15.18 13.19 09.09 4194152490Antikainen Eeva0
H8RR14.57 12.30 14.02 13.44 09.36 4603112730503030Erkkilä Juho0
H9RR15.35 11.49 14.16 14.46 10.24 4478113591221886Fränti Onni0
H1214.53 12.33 14.01 13.21 09.34 410797182181000Hauhia Aleksi0
H13-14B14.14 11.55 14.42 13.06 09.56 406294040182521Hauhia Iiro0
H16E14.21 12.35 15.15 13.51 __.__1610110667502792Helin Saku0
D1214.16 11.08 15.14 13.21 10.09 4156103227220462Hemminki Jenna0
H10RR14.04 13.09 15.02 13.46 09.21 4401111013231125Hemminki Luka0
D9RR15.44 12.29 14.38 13.03 11.06 4501107840228160Hietamäki Anni0
H12TR14.16 12.25 14.26 13.16 10.55 4306107882231565Hietamäki Matias0
D8RR15.21 11.44 15.20 14.12 10.34 4642113262167207Hietamäki Outi0
D13A15.27 11.01 15.47 13.50 09.48 424591521183478Hietamäki Sini0
H18E14.58 12.32 14.06 13.19 __.__1806113144505649Höök Jaakko0
D9RR16.03 12.25 14.43 13.13 10.42 4505106731234950Kataja Enni0
D8RR15.29 11.48 15.06 14.16 10.50 4645112770241811Kataja Helmi0
H16E14.37 12.13 14.15 13.33 __.__161939468182804Konttinen Markus0
H18E14.42 12.14 14.28 13.15 __.__181430930203176Koskela Sakari0
D8RR15.17 11.14 15.16 14.56 10.42 4647111593231350Lemberg Linnea0
H16E15.11 11.59 14.21 13.46 __.__162636973181897Lemberg Roope0
H13A14.35 12.53 14.25 13.02 10.58 421536972504738Lemberg Ville0
D1214.08 11.30 15.08 13.37 09.33 4171105677210215Luhtasaari Nea0
D16E15.33 11.44 14.43 14.00 __.__167936983215430Melender Emilia0
H1214.09 12.29 14.31 13.25 09.52 412899875227879Muhonen Aatu0
H10RR14.07 13.07 15.09 13.36 09.19 4414106725227986Muhonen Eetu0
D8RR15.25 11.24 15.48 14.08 10.38 4650109278235894Muhonen Oona0
D10RR14.32 11.10 15.43 14.39 10.03 44499972640224Mutikainen Eveliina0
H16E14.45 12.03 14.03 13.23 __.__163036984503406Mutikainen Leevi0
D18E16.07 11.01 14.44 13.21 __.__185932045241908Nuuttila Anni0
D13A16.01 11.05 15.43 13.55 09.18 425796391226335Näsi Minea0
H16E15.17 12.09 14.41 13.49 __.__1635102166202649Pitkänen Ville0
D9RR15.53 12.15 14.32 13.24 11.00 4515109617230055Rajala Kerttu0
D12TR15.12 11.55 15.34 13.30 10.13 4352109097231557Rajala Maija0
D18A14.07 11.59 15.10 13.43 10.30 226038491203855Rinta-Keturi Anni0
D9RR15.40 12.27 14.49 13.15 10.46 4517108757242696Rinta-Keturi Neea0
D18E15.33 11.43 15.06 13.16 __.__186334346226527Ruokola Anna0
H10RR14.03 13.03 15.22 13.44 09.09 4427106726191157Ruusunen Emil0
D10RR14.43 11.38 15.31 14.22 09.44 4460106728235355Saranpää Saara0
D9RR15.42 12.34 14.34 13.18 10.58 4523110959230874Viinonen Julia0
D9RR15.49 12.10 14.52 13.21 10.50 4524110958241837Viinonen Sara0
D12TR15.42 12.15 14.58 13.41 09.27 4362109098236059Viinonen Venla0

Rasti-Jyry - FIN

H70A14.54 13.02 14.56 13.31 09.00 301016621113028Inkinen Paavo0
D7014.45 11.46 15.40 13.32 10.50 336615319502023Ohramaa Tuula0
D21AL14.23.06__.____.____.____.__234712537125194Rantoja Kaija0
H8RR14.51 12.24 14.12 13.30 09.40 4622113033237828Suoniemi Roope0
D21AL15.02.05__.____.____.____.__23522547681664Suoniemi Sanni0

Rastikarhut - FIN

D21A14.33 __.____.____.____.__14029591235193Alppi Anna0
H70A15.24 12.06 15.48 13.06 09.00 300318220167572Euren Pertti0
D16E14.47 11.14 15.43 13.47 __.__165692671202669Haunia Heta0
H8014.02 12.27 14.22 13.18 09.30 311318245223442Helariutta Eero0
D18E15.43 11.11 15.00 13.32 __.__185538783195366Jutila Iisa0
H18E15.00 12.18 14.38 13.10 __.__180938781186678Jutila Pietu0
D18E15.37 11.33 15.18 13.24 __.__185638782208585Jutila Pinja0
H50AL15.07.07__.____.____.____.__256498675182533Jutila Veli-Matti0
H70AL15.56.13__.____.____.____.__3666363745270Kuisma Mauri0
H13A14.37 13.03 14.13 13.04 10.44 421499730203084Kujansuu Aaro0
H12TR14.48 12.53 14.04 13.12 10.39 431199731189287Kujansuu Lauri0
D21E14.24 11.28 15.18 13.43 __.__106110733504829Kuusela Tuija0
H60A14.53 11.58 15.20 13.42 09.10 208320611168340Lehtovirta Timo0
H70AL14.05.11__.____.____.____.__367210600199454Mäki Pentti0
D21E__.____.__15.02 13.35 __.__10659208504277Peltomäki Elli0
H70AL14.12.16__.____.____.____.__368255766Seppänen Jorma0

Rastiketut - FIN

D45AL14.34.09__.____.____.____.__352637004209068Ahola Mari0
H8RR14.11 12.48 14.58 13.02 09.34 4605111656186825Hautamäki Aaro0
D45AL15.39.09__.____.____.____.__352992012169797Hautamäki Anne-Mari0
D1214.10 11.36 15.22 13.11 10.01 4155108940190932Hautamäki Anni0
H9RR15.31 11.59 14.14 14.47 10.15 4479108941190933Hautamäki Arttu0
H9RR15.20 11.48 14.19 14.58 10.18 4481106932190738Hoskari Johannes0
D16E15.15 12.48 14.29 13.51 __.__16598393201373Hoskari Maria0
D1214.54 11.10 14.24 13.27 10.11 415895656177610Hoskari Sanni0
H60AL15.13.09__.____.____.____.__361223511196201Kaataja Jorma0
D10RR15.00 11.37 15.36 14.02 09.51 4441111418228848Kontola Rebekka0
H8RR14.29 __.____.__13.22 __.__4611111328228949Laitio Kaapo0
H10RR14.00 __.____.__13.41 __.__4409111327228950Laitio Kustaa0
D55AL14.34.09__.____.____.____.__356734942201359Leinonen Sirpa0
H60A15.57 __.____.__13.48 __.__208823512176944Linna Heikki0
H14A14.14 12.42 14.02 13.16 10.28 400939794177755Nurmi Aapo0
H18A14.00 12.14 14.18 13.03 09.00 201532150215664Nurmi Elias0
H45A15.12 11.52 14.06 13.56 09.00 13193103690897Nurmi Pasi0
D55A15.29 11.17 15.26 14.14 10.00 34494899189290Ojajärvi Päivi0
D45AL15.00.04__.____.____.____.__353911813228851Rajasaari Kristiina0
D12TR14.54 12.07 15.46 __.__09.41 435597267191671Saarimäki Oona0
D40AL14.58.08__.____.____.____.__351939571201214Saarimäki Riikka0
H45A16.00 11.14 14.40 14.07 09.00 132327908177855Savolainen Tomi0
D12TR15.44 __.__15.02 __.____.__4356109259190785Siltala Anna0
H70A15.32 13.18 15.46 13.01 09.00 303935496150657Taipalus Esko0

Rasti-Kurikka - FIN

H60A15.45 12.02 14.12 13.59 09.10 206275392006Alanen Martti0
H40A15.16 12.02 15.34 __.____.__126515533190788Fränti Juha0
H65A__.____.____.__13.59 __.__21182596195367Hahtola Aulis0
H50AL16.24.10__.____.____.____.__25622350150239Hauhia Teemu0
H55A14.52 11.23 15.11 13.36 09.00 20262584102809Hautamäki Reijo0
D21E14.30 11.32 14.54 13.33 __.__105234423195469Heittola Satu0
H21AL14.00.11__.____.____.____.__230316101153868Hemminki Antti0
H9RR15.32 11.51 14.01 14.55 10.32 4480109047231233Hemminki Eemeli0
D21AL15.05.05__.____.____.____.__233634829153867Hemminki Heini0
H21AL__.____.____.____.____.__230512103241573Huhtanen Pekka0
H45A15.50 11.10 14.16 14.08 09.00 130795020216192Isoluoma Jani0
D12TR15.32 11.05 15.08 14.03 10.07 4335103507153722Isoluoma Petra0
H65AL15.30.08__.____.____.____.__36322514859266Isoniemi Matti0
H40A__.____.____.____.__09.15 127223320208385Kallio-Könnö Jarno0
H13A14.05 13.01 14.49 13.10 10.32 4212102408202888Karjanlahti Kosti0
D21A14.39 __.__15.26 __.____.__140825200505416Kriikkula Johanna0
H13-14B14.26 11.45 14.52 13.00 10.06 4067106081235960Kuntola Jimmy0
H50A14.20 12.01 15.51 14.04 09.00 13644887235532Kuoppala Esa0
D12TR15.08 11.39 __.____.____.__4343113256236596Laakso Evena0
H40AL15.17.08__.____.____.____.__251729521235090Laakso Juha-Matti0
D45AL__.____.____.____.____.__3535114655243009Laurila Lei0
D21A14.53 12.35 15.34 __.__09.45 1409113003216493Luukkainen Eeva0
H21A14.55 11.55 14.55 13.48 10.30 121735205202115Markkila Eero0
H55A14.32 11.43 __.____.____.__204037920206646Mäki-Kamppi Kari0
D55A15.37 11.01 15.54 13.57 10.00 344723505191841Mäkineste-Mäkelä Päivi0
H50A15.38 11.23 15.05 13.43 09.00 1375136109454Nurmela Timo0
D35AL14.07.06__.____.____.____.__242713367237255Närvä Kati0
H9RR15.26 12.06 14.04 14.45 10.29 4488111358505767Orhanen Johannes0
D21A14.25 12.23 15.54 13.16 09.45 141138169504487Palomäki Sanna0
H70AL15.25.04__.____.____.____.__367328725204138Perä Markku0
D35AL__.____.____.____.____.__2428105145208470Pihlaja Elina0
D9RR__.__12.19 __.__13.02 10.54 4514110902237048Pihlaja Elli0
H55A15.04 11.05 15.23 13.33 09.00 20422577406069Pikkumäki Jouni0
H9RR15.22 11.46 14.21 14.53 10.19 4492111359207142Savinainen Joakim0
D21A14.29 12.45 15.46 13.07 09.45 1412106974228210Savinainen Kati0
D21A__.____.____.__13.00 __.__1413110967226998Siltakorpi Annukka0
D45A14.47 11.03 __.____.____.__22877595206719Taipalus Maarika0
H21A14.43 11.43 15.25 13.31 10.30 122325719205939Uitto Jussi0
H21A15.29 11.47 15.01 13.34 10.30 122430914500069Uitto Ville0
H21A15.25 11.25 15.15 13.40 10.30 122831061238654Välikorpi Jari0

Rasti-Lukko - FIN

H65A14.16 11.51 14.52 13.46 09.30 211612756186340Eklund Ralf0
H14A14.28 12.04 14.42 13.07 10.24 400536595189792Kallioniemi Jami0
H45AL14.09.06__.____.____.____.__253633710243006Kallioniemi Janne0
H1214.03 11.57 14.35 13.42 10.10 411690824196259Kallioniemi Justus0
D40A14.37 11.58 14.35 13.03 10.00 222425721124254Kallioniemi Reija0
D13A15.51 11.31 15.21 14.00 09.10 425394587199984Kyllästinen Inka0
H45AL15.35.01__.____.____.____.__254016666202694Kyllästinen Jyri0
H70A15.18 12.40 15.16 13.45 09.00 30212012447207Kärkkäinen Antero0
H14A14.04 12.28 14.32 13.05 10.40 40069083248623Niemensivu Miki0
H13A14.01 12.47 14.21 13.31 10.38 422190833180430Niemensivu Roni0
H18E14.18 12.46 15.06 13.06 __.__181931454500804Niemensivu Timi0
H14A14.40 12.22 14.10 13.00 10.32 4008107584505714Nupponen Juho0
H45A15.52 11.40 14.28 13.44 09.00 132894386194090Uusi-Pietilä Janne0

Rasti-Nokia - FIN

H70A15.08 12.58 __.____.____.__300130033208094Ansamaa Reino0
H12TR14.08 12.43 14.28 13.07 10.59 4304102484215557Harju Tuomas0
H16E14.01 12.29 __.____.____.__162195398503717Koskinen Eemil0
D10RR14.39 11.16 __.____.____.__4443102712505758Koskinen Iida0
H40AL14.44.07__.____.____.____.__2515111443204128Koskinen Rami0
D45AL14.21.07__.____.____.____.__3532111295227208Koskinen Riikka0
D12TR15.00 11.15 15.36 14.02 09.57 4348102808228608Mäntylä Irinja0
H40AL14.49.10__.____.____.____.__2521106314207046Mäntylä Mika0
D40AL15.17.06__.____.____.____.__3514107140503746Mäntylä Terhi0
D10RR15.03 11.23 16.06 14.04 09.35 4450108167182552Mäntylä Venja0
H13A14.03 13.07 14.23 13.14 10.50 4227111352237209Punto Eetu0
D13A15.39 11.57 15.53 13.40 09.08 4260104954505146Punto Elli0
H35AL15.21.07__.____.____.____.__240814993206660Syrjänen Antti0
H1214.55 12.05 14.27 13.03 10.22 413999060189999Syväterä Sampo0
D21AL15.21.06__.____.____.____.__235325521206729Taimisto Niina0
D60A15.43 11.03 15.21 13.19 09.20 322212533195344Toivanen Tuula0
H35A__.____.__15.56 13.09 __.__125513260190519Vigren Petteri0

Rasti-Pielinen - FIN

D6515.04 11.26 15.47 13.19 10.10 33372832177289Hyvönen Eija0
H65A16.08 11.19 15.20 13.24 09.30 2125676218855Hyvönen Markku0

RastiPiikkiö - FIN

H40A15.46 11.34 15.18 13.37 09.15 1287100677222272Toivio Matti0

Rastivarsat - FIN

H16E__.____.__15.33 13.20 __.__162936611205741Maasilta Aapo0
H45A__.____.____.__13.51 09.00 131540555503350Maasilta Tommi0

Riihimäen Suunnistajat - FIN

D12TR16.04 11.33 15.30 13.57 09.03 4368114647186604Anttila Roosa0
D12TR15.02 11.29 15.26 13.54 10.15 4366114646186823Anttila Siiri0
D13-14B14.40 11.05 15.14 13.22 09.36 4084114645186538Anttila Veera0
D35AL15.19.06__.____.____.____.__2421101526193419Asmundela Saara0
H60A15.47 11.52 14.34 13.23 09.10 206334545504715Hakola Martti0
D55A15.31 11.13 15.12 14.10 10.00 343899071180205Kallio Arja0
D55A15.27 11.09 15.36 13.53 10.00 344618407500832Mäkelä Anja0
D60A16.09 11.49 15.09 13.16 09.20 321936453998Siren Ritva0
H70A15.10 12.46 14.32 13.44 09.00 3041609453859Toivonen Matti0
H60AL15.45.06__.____.____.____.__362370988367Viitasalo Harri0

Russia - FIN

D16A14.11 12.03 14.33 13.14 10.20 3461107405138115Dikushnikova Anna0
H40AL15.05.08__.____.____.____.__2511107396173804Khamitsevich Roman0
D21E14.54 11.38 14.40 13.47 __.__105945339502001Krasilnikova Daria0
D21A14.43 12.15 15.40 13.05 09.45 141095292207000Malysheva Zlata0
D13A15.17 11.29 16.01 14.03 09.04 4264107411189427Tonkovskaya Anastasia0
H20E14.19 12.13 14.03 13.51 __.__1110107410137914Yufanov Pavel0

Saarijärven Pullistus - FIN

H60A15.55 12.24 14.54 13.24 09.10 20716175505674Helle Markku0
H55A14.28 12.07 15.45 13.15 09.00 202920236504543Hirvensalo Jorma0
H8014.22 12.01 14.50 13.08 09.30 31226191183374Moisio Paavo0
H45A15.42 11.08 14.18 __.__09.00 13166190110405Moisio Petri0
D16E16.05 12.08 14.55 13.29 __.__168298923189397Mäkelä Aino0
H8RR14.19 12.26 14.46 13.48 09.04 4613109059242689Mäkelä Ohto0
D14A14.58 11.20 15.40 13.34 09.52 403899297201881Mäkelä Venla0
H7515.03 12.19 14.21 13.38 09.10 30856140150610Rantala Eino0
D7014.43 12.00 15.22 13.33 10.50 336931291100019Rantala Tarja0
H7514.09 __.__15.07 __.____.__30929598182702Salo Jaakko0
D45AL14.45.06__.____.____.____.__3542104468189190Tissari Jaana0
D21AL__.____.____.____.____.__235425341235124Truhponen Minna0
D45AL14.42.09__.____.____.____.__354399574180440Turtinen Mari0

Saloisten Reipas - FIN

H55AL15.08.09__.____.____.____.__3609114651504851Anttila Hannu0
H8014.36 12.17 14.08 13.20 09.30 31196519407157Kittilä Olavi0
D1214.26 11.04 15.24 13.20 09.57 416995517228014Kuusikko Kiia0
H45A15.20 11.42 14.34 13.42 09.00 131122007181641Kuusikko Marko0
H16E15.19 11.39 14.31 13.45 __.__162395544190424Kuusikko Miska0
H7514.59 13.27 14.43 13.11 09.10 30814354190676Mäkinen Juhani0
D12TR15.46 11.53 15.00 13.51 09.19 4367114652186603Niemelä Minea0
H55A14.08 11.37 15.17 13.49 09.00 204130121242739Paananen Jarmo0
H70A14.50 13.14 14.54 13.30 09.00 30386548238496Sevon Niilo0
H35AL14.33.06__.____.____.____.__240624691220568Sevon Tuomo0
H65A14.08 11.29 15.12 13.50 09.30 2161655149730Sivonen Urho0

Salon Vilpas - FIN

D13-14B14.38 11.07 15.16 13.21 09.34 408298369244155Hellsten Aino0
H55AL14.05.10__.____.____.____.__36012012993393Hellsten Jyrki0
D50AL14.46.08__.____.____.____.__35551814177045Malin Anne0

Sievin Sisu - FIN

H7514.07 13.21 14.53 13.24 09.10 307425572237019Kumara Pentti0

Siilin Rasti - FIN

H55A__.____.__15.41 13.48 __.__203532410500081Kukkola Pauli0

SK Pohjantähti - FIN

D40A14.27 12.10 14.17 13.00 10.00 22232499157786Hankonen Johanna0
H16E__.____.____.__13.09 __.__160990791113069Heikka Benjamin0
H21AL15.18.05__.____.____.____.__231130792230863Kujala Jouni0
D1214.36 12.28 14.14 13.36 09.47 4195100508203186Niinimäki Nelli0
H16A14.57 11.18 14.40 13.23 09.30 221099234194304Niinimäki Niilo0
H13A14.47 12.31 14.27 13.01 10.54 422399287206587Niinimäki Olli0
D40A14.31 11.56 14.21 13.11 10.00 223218334194190Niinimäki Riitta0
H45A15.18 11.50 14.02 13.58 09.00 1318101216190560Niinimäki Tuukka0
H21E__.____.__14.12 __.____.__104331973222230Nissinen Niko0
D8RR15.19 11.02 15.30 __.____.__4655106294221043Parkkila Julia0
H16E14.41 12.39 __.____.____.__163696988205072Rahikkala Atte0
D10RR14.47 11.06 16.01 14.15 10.00 4462104024220524Similä Helmiina0
H40A16.04 11.10 15.56 13.38 09.15 1285100330156582Similä Jouni0
D13A15.37 11.07 __.____.____.__426397885191013Similä Selina0
H16E15.23 11.53 15.05 13.43 __.__164396189235485Similä Severi0
D21E__.__11.08 __.__13.51 __.__10714369202122Wennman Heini0

SK Uusi - FIN

D10RR14.31 11.35 15.57 14.16 09.36 4433110456234798Anttila Kiira0
D12TR15.10 12.01 15.14 13.46 10.03 4331105188227245Anttila Krista0
D18A14.19 12.13 __.____.____.__225139507221682Hakuli Hanna0
H12TR14.30 12.35 14.02 13.04 11.07 4307104528236058Juntunen Aaro0
D16E15.49 11.42 15.09 13.45 __.__167419897182876Latvala Matilda0
D18A14.25 11.55 __.____.____.__2256951503795Malinen Hanna0
D18E15.45 11.47 14.56 13.14 __.__186492147226675Salomäki Eerika0
H14A14.02 12.26 14.40 13.04 10.34 401296653181917Salomäki Jaakko0
H12TR14.14 13.05 14.06 13.18 10.51 4322111194228703Yli-Antola Ilari0

SK Vuoksi - FIN

H50A__.____.____.__13.58 __.__135435652504308Jaatinen Tapio0
H12TR14.40 12.45 14.16 13.15 10.29 431996306191637Pajari Antti0
D13A15.33 11.23 15.17 13.58 09.54 425991434202924Pajari Maija0
D7014.55 __.__15.16 __.____.__33723013202631Taitto Annikka0

Solf IK - FIN

D80__.__11.20 __.____.____.__3392316647330Carlson-Wikström Ann-May0
H13A__.__12.09 __.____.____.__420294231169370Friman Ben0
H13A14.23 12.05 14.57 13.28 __.__420497021190416Hahn Felix0
D16E15.55 12.06 14.21 13.11 __.__165539311503192Hahn Olivia0
H16A__.__11.22 __.____.____.__2204100385193369Hyöty Lucas0
D10RR__.__11.04 __.____.____.__444692068158670Lervik Ines0
D45A__.__11.27 __.____.____.__22789113169299Lervik Therese0
H50AL14.04.10__.____.____.____.__257410394503351Snickars Christer0
D18E16.05 11.31 14.32 __.____.__186530911219608Snickars Fia0
D50A14.08 __.__14.56 __.____.__342211782181840Snickars Virpi0
H13A14.07 12.19 __.____.____.__423039310193401Udell Oliver0
H18E14.38 12.12 __.____.____.__182637662193404Udell Robin0
D45AL__.____.____.____.____.__354496505230765Udell Tina0

Someron Esa - FIN

H7514.03 13.01 14.29 13.27 09.10 30827121182874Nuotio Olli0

Sonkajärven Pahka - FIN

D12TR16.06 11.11 15.16 13.52 09.33 4342102022199533Kärnä Alisa0
D14A15.48 11.00 15.16 13.47 09.24 403595065186816Kärnä Emmi0
D10RR14.49 11.08 15.45 14.30 09.55 4445104920222452Kärnä Jonna0
D16E14.57 12.34 14.57 13.14 __.__167395066186666Kärnä Nina0

Spain - FIN

H35A15.48 12.06 15.26 13.18 10.45 1253114619408039Tölkkö Tommi0

Suomusjärven Sisu - FIN

H50A15.36 12.11 15.03 13.30 09.00 135614423177806Kerkola Mika0
H21A15.09 11.15 15.31 13.49 10.30 12135649182730Kerkola Nico0
H18E14.52 12.40 14.34 13.22 __.__181026744199017Kerkola Teemu0
D50A15.00 12.35 14.38 13.33 09.00 34086737215381Kerkola Tiina0
H40A15.56 11.14 15.24 13.39 09.15 128119847226992Raute Kaj0

Suosmeren Salpa - FIN

H65A__.____.__14.04 14.03 __.__2124568956792Hirvelä Reijo0
D8015.04 11.24 14.47 13.36 10.40 3393526699756Kirkkala Aino0
H60A__.____.__14.56 14.02 __.__208018395128006Laakso Antero0
H8014.12 12.03 14.28 13.25 09.30 31263006545254Rosenqvist Onni0

Suunta 2000 - FIN

D40A14.23 12.18 14.11 13.19 10.00 2222112131217305Frant Nina0

Suunta Jurva - FIN

H35A15.30 12.26 15.32 13.12 10.45 1245107439500196Ikola Juhani0
D18A14.13 12.19 15.02 13.42 10.30 225435292142347Kamila Minerva0
H50A__.____.____.__14.09 __.__135926666408182Kinnari Jukka0
D50A14.04 12.51 14.40 13.27 09.00 341035291201404Korpela-Kamila Heidi0
H21A14.33 __.____.__13.38 __.__121525826503247Latva Niko0
D55A15.03 11.15 15.30 14.13 10.00 344534399232274Leppä Eija0
H65A14.48 13.09 15.26 13.29 09.30 214625052124106Majasaari Kari0
D9RR15.46 12.33 14.45 13.14 10.45 4516108250505944Rauhala Miisa0
H60A15.05 13.02 15.08 13.38 09.10 21004827150703Tamminen Erkki0
H60AL15.02.20__.____.____.____.__362037037138061Tamminen Hannu0
H50A15.04 11.59 15.07 14.02 09.00 138320082501501Tarkkanen Matti0
H60A15.09 13.08 14.42 13.46 09.10 210124505193733Toikkanen Ilpo0

Suunta Jyväskylä - FIN

D10RR__.____.__15.30 14.37 __.__443299418214732Alonen Eeva0
H21AL__.____.____.____.____.__230194305503757Alonen Matti0
H8RR__.____.__14.44 13.26 __.__4602107550214908Alonen Veikko0
D6515.24 11.36 15.37 13.12 10.10 3332103900197551Asmundela Tuulikki0
H50A14.10 11.47 15.21 14.03 09.00 13473354191431Heikkilä Ossi0
H10RR14.15 12.52 15.00 13.56 09.14 440299421201123Hietala Vilho0
H55A__.____.__15.13 13.44 __.__20326800218900Itkonen Raimo0
H55AL15.02.07__.____.____.____.__360217931225843Jurvakainen Jari0
H50A14.26 11.29 __.____.____.__13551940232871Järvenpää Esa0
D35A__.____.__15.46 13.23 __.__1426103766202884Korhonen Kati0
D1215.04 12.12 14.06 __.____.__416699568238732Kovanen Saara0
H1215.25 11.05 14.55 __.____.__412199569236268Kovanen Sauli0
H1215.07 11.51 14.23 13.45 09.10 412499570230321Kämäräinen Aaro0
H9RR15.25 11.47 14.05 15.04 10.27 4485108575238572Kämäräinen Elias0
D50A__.____.__14.16 13.45 __.__341212030193663Lahtinen Ulla0
H13A14.49 12.13 14.41 13.09 10.56 421637850225800Leppämäki Anton0
D16E15.39 11.40 14.01 13.35 __.__167512407190460Leppämäki Elsa0
H45AL14.40.08__.____.____.____.__254235458167122Lilja Juha0
D14A15.12 11.14 15.02 13.48 09.54 403694315228010Lilja Liisa0
D16E15.31 11.06 15.41 13.32 __.__167613991230195Lilja Riikka0
D45A14.51 11.09 16.12 13.39 10.15 2279433781662Lilja Sari0
H12TR14.32 12.39 14.38 13.00 10.41 431499565190454Lilja Teemu0
D7014.59 12.10 15.30 13.29 10.50 33648649404391Liuha Tuulikki0
H50A14.50 12.19 __.____.____.__13712715504383Mutka Jouni0
D18A__.____.____.__13.34 __.__225734562170350Nieminen Asta0
H16A__.____.__14.52 13.20 __.__220997135152356Nieminen Eero0
D16E__.____.____.__13.13 __.__1686103100218467Nieminen Noora0
D14A15.52 __.____.____.____.__4042103033218546Pahkamäki Nella0
H45AL15.38.07__.____.____.____.__2545110854218227Pahkamäki Pekka0
H60A16.01 12.32 14.16 __.__09.10 209521963197517Rajaniemi Vesa0
D16E15.57 11.46 14.33 13.16 __.__169591340503158Rasimus Siiri0
H55AL__.____.____.____.____.__36076687227089Senttula Asko0
H55A__.____.__15.35 13.28 __.__2047104491229923Uuttu Risto0
D12TR15.18 12.05 15.20 13.48 09.49 4360103038213866Vaismaa Leena0

Suunta-Sepot - FIN

H70A__.__12.28 __.____.__09.00 3015222777915Järvenpää Heikki0
H65A14.04 13.03 15.14 13.43 09.30 216615252504756Turunen Erkki0
D60A__.____.____.__13.01 09.20 32232442504216Turunen Päivi-Kaarina0

Sweden - FIN

Switzerland - FIN

D50AL14.36.07__.____.____.____.__355341188501311Josef Rahn Brigitta0
D60AL14.35.12__.____.____.____.__365347411236370Nussbaum Marietta0
H65AL14.35.19__.____.____.____.__363892357173720Nussbaum Urs0
H16E14.15 12.21 15.21 13.12 __.__1648113179173610Wey Florin0
H18E14.48 13.12 14.20 13.25 __.__1829113178236361Wey Sven0
H50A15.00 11.31 14.49 14.13 09.00 1387113180173575Wey Thomas0

Tampereen Pyrintö - FIN

H80__.____.____.__13.14 __.__311117025195335Brax Asko0
D80__.____.____.__13.38 __.__33913852215477Brax Leena0
H35A15.20 12.20 15.36 13.14 10.45 1243101703183537Heikkilä Antti0
H21AL14.34.05__.____.____.____.__23091592499711Kahila Eero0
H21AL14.37.05__.____.____.____.__23101592389160Kahila Lauri0
H55A14.18 11.45 15.53 13.30 09.00 20334867201341Kallio Jukka0
H65A14.00 12.57 __.____.____.__213534540181219Kiiskinen Arto0
D60A16.01 11.57 __.____.____.__32074124193596Kiiskinen Gunnevi0
H21E15.00 12.14 14.06 13.19 __.__101534889504878Kinni Juho0
D60A16.21 11.25 14.55 13.21 09.20 32085234192075Koivisto Taina0
H18E14.30 12.36 14.50 13.04 __.__181399064504671Koivuniemi Sakari0
H60AL15.04.28__.____.____.____.__36142562163519Kuukka Esa0
D55A15.45 11.07 15.28 14.01 10.00 34436915181479Laasonen Kirsi0
H55A14.48 11.01 15.59 13.37 09.00 203727856181482Laasonen Mauri0
H16E14.43 12.15 __.____.____.__1624105233236614Laine Aarni0
H60A__.____.__15.22 __.____.__20821245226671Laine Esa0
H10RR14.14 13.08 15.11 13.30 09.07 441095630191629Lemberg Anton0
D8RR__.____.____.__14.46 __.__4649105108226967Malm Saara0
D14A__.____.__15.22 13.28 __.__405312766504751Matinheikki Liisa0
D40A__.____.____.__13.13 __.__2239107260232634Matinheikki Sanna0
H60A15.03 12.36 __.____.____.__209133888500946Moilanen Teemu0
H18E__.____.__14.14 13.18 __.__181822937504860Mustajoki Tiitus0
D16E__.____.__14.05 14.03 __.__168031372214750Mustajoki Villa0
H8RR14.41 12.20 14.56 13.00 09.28 4618113344242568Pienimäki Luke0
H10RR14.27 12.46 15.01 13.51 09.15 4417111128505911Pienimäki Nemo0
H1214.13 11.49 15.29 13.15 10.12 413691288505688Riikonen Aatos0
H10RR14.06 12.53 15.24 13.35 09.20 441996884230319Riikonen Eevert0
H40A16.02 11.36 15.58 13.35 09.15 128231543213887Riikonen Jarno0
D8RR15.35 11.22 15.58 14.06 10.22 4659101163209214Saarinen Taimi0
H1214.29 11.15 15.25 13.18 10.06 4138105816217149Skyttä Akseli0
D35AL14.00.07__.____.____.____.__24311090547807Tiits Laura0
D8RR__.____.__15.14 14.42 10.12 4661104082244555Tiits Maria0
H35AL15.06.07__.____.____.____.__240939261191556Tiits Urmas0
D16E15.21 11.30 14.09 13.57 __.__170495205505155Tikkakoski Ilona0
H60AL14.44.05__.____.____.____.__36249107185381Virekunnas Ari0
H21A15.01 11.03 15.21 13.41 10.30 122615933206612Virekunnas Heikki0
D55A15.33 11.21 15.50 13.59 10.00 34548702208444Virekunnas Päivi0

Tarpian Suunta - FIN

D10RR__.____.____.__14.23 __.__4444107939194648Kulkula Fanni0

Teuvan Rivakka - FIN

H65A15.56 12.01 15.30 13.20 09.30 2119855842498Hakamäki Pekka0
H50AL15.22.06__.____.____.____.__2570230741904Lyyluoma Pasi0
H50AL14.48.07__.____.____.____.__25711720154157Nevala Pasi0
H16A14.51 11.26 14.36 13.29 09.30 220831549181738Nevala Roni0
D16A14.19 11.53 14.23 13.11 10.20 346931554154229Nevala Ronja0
H40A15.36 12.04 15.10 13.47 09.15 127825883152332Nisula Marko0
H65A14.10 11.43 16.04 __.__09.30 215872952154Rinne Matti0
H60A15.17 11.40 15.12 13.36 09.10 209733405140803Rintaluoma Kari0

Tikkakosken Suunnistajat - FIN

H7514.21 13.17 14.09 13.28 09.10 30705203500440Keskinen Matti0
H7514.49 12.01 15.01 __.__09.10 30875229243712Reini Jaakko0
H70A15.38 11.48 15.04 __.__09.00 3040935216217Tammela Seppo0

Turengin Sarastus - FIN

H65A15.14 11.07 16.02 13.25 09.30 211324245239900Arvola Paavo0

Turun Metsänkävijät - FIN

H65A14.30 13.05 15.38 13.32 09.30 21171810752133Haataja Kari0
H65A16.02 11.21 15.08 13.44 09.30 212328100504096Helkkula Rauli0
H65A14.02 12.37 14.54 13.55 09.30 215911679199054Ritanotko Markku0

Turun Suunnistajat - FIN

D14A__.____.__15.14 13.54 09.00 402999001500335Huhtala Vilma0
H50A14.24 11.09 16.11 13.53 09.00 1352403199347Itkonen Arto0
H21AL14.36.04__.____.____.____.__230731155199997Itkonen Otto0
D21E14.34 __.____.____.____.__105511181500935Julkunen Sonja0
H70A__.____.____.__13.18 __.__302421616500099Lehtinen Olli0
D35A15.17 11.57 15.28 13.22 09.10 14281034501760Liimatainen Anni0
D16E__.____.__14.59 13.21 __.__1677103942209091Lounela Alina0
H50A__.____.__14.51 13.44 09.00 1369106029210615Lounela Kaarle0
H18E14.28 13.18 14.00 13.14 __.__182591164242996Seppä Touko0

Turusn Suunnistajat - FIN

H18A14.02 12.10 14.26 13.00 09.00 2018190779Lounela Eemeli0

Tuusulan Voima-Veikot - FIN

H45AL15.14.03__.____.____.____.__254119625215448Latvala Marko0
D45A15.07 11.31 15.36 13.36 10.15 227719557215026Latvala Terhi0
H65A15.04 12.21 14.32 13.57 09.30 2148101970202739Niskanen Heikki0

Ulvilan Ura - FIN

H12TR14.00 12.47 __.____.____.__43029755782832Haapio Joona0
H13-14B14.20 11.39 __.____.____.__406196468168096Haapio Miikka0
H14A14.36 12.32 __.____.____.__400337393215239Haikonen Ilmo0
D18E15.25 11.39 __.____.____.__185232801179909Haikonen Sanni0
H1214.49 12.19 15.17 13.01 09.20 4118106633221983Koivula Lauri0
D16E14.33 12.18 15.37 13.49 __.__166636786505021Koivula Lotta0
H45AL14.21.06__.____.____.____.__253830066505560Koivula Risto0
H40A15.34 11.42 __.____.____.__12925024201425Lehtonen Eero0
H14A14.32 12.06 __.____.____.__402336440215420Lehtonen Elias0
D1214.52 11.50 __.____.____.__419391966215721Lehtonen Venla0
D18E15.55 11.03 15.10 13.27 __.__186728711215517Tarkkanen Annika0
D14A15.26 11.04 15.36 13.44 09.50 405195146503468Yli-Futka Amanda0

Ulviran Ura - FIN

D8RR15.49 11.04 __.____.____.__466710967553508Lehtonen Aurora0

Vaajakosken Terä - FIN

H21E14.52 12.04 14.56 13.03 __.__100529544148225Hautala Jarkko0
H21E__.____.____.__13.08 __.__101317295225842Jurvakainen Tuukka0
H70AL15.37.06__.____.____.____.__36742528237304Rahkila Paavo0
H45AL__.____.____.____.____.__254716013237207Rahkila Panu0
H40A15.18 11.56 __.____.____.__1280944227662Rahkila Pyry0
H7514.47 12.51 14.27 13.05 09.10 3089551093100Rusko Heikki0
H21E__.__12.12 14.34 13.31 __.__1035983215118Sorvisto Juha0
H21E15.24 12.28 15.04 13.13 __.__103626368218143Sulkula Ilari0
H65A16.06 11.17 14.38 13.51 09.30 21653106542582Turpeinen Timo0

Vaasan Suunnistajat - FIN

H12TR14.38 12.33 14.00 13.11 10.53 4303101924505997Harju Topi0
D21AL15.48.06__.____.____.____.__23374846188557Istolahti Jaana0
H16A15.01 11.16 14.46 13.18 09.30 2207105240218931Keskinen Eetu0
D18E15.57 11.29 15.12 13.13 __.__185795079207079Keskinen Nella0
H10RR14.13 12.50 15.16 13.52 09.04 4405105175235624Keskinen Niilo0
H8014.30 12.39 14.04 13.15 __.__3120371941802Knuuttila Helge0
H7515.23 13.07 14.25 13.08 09.10 30712434841810Korvakangas Reino0
D12TR15.16 11.57 14.56 14.05 09.37 434539152202103Lautamo Hilla0
D13A15.43 11.13 16.05 13.45 09.36 425439151195342Lautamo Penne0
D40A14.03 12.32 14.25 13.12 10.00 223036305235249Lautamo Riikka0
H70A14.58 13.12 15.30 13.10 09.00 302740073500088Lågland Henry0
H9RR15.27 12.05 14.03 14.49 10.22 4487107710228818Närvä Juuso0
H8RR14.49 12.28 14.24 13.08 09.46 4619105171238406Puro-Aho Aapo0
D40AL14.56.07__.____.____.____.__35179355241683Puro-Aho Veera0
H12__.____.____.__13.04 __.__4133103084218333Pöytäkangas Elias0
H12__.____.____.__13.08 __.__4134103085202672Pöytäkangas Tuukka0
H13-14B14.04 11.47 14.32 13.12 10.12 406997237177206Rinta-Koski Aapeli0
H18E14.40 12.24 14.32 13.08 __.__18231270883497Rinta-Koski Eemeli0
H8014.00 12.07 14.40 13.19 09.30 31291886341815Salmi Aimo0
D1214.34 11.56 14.52 13.40 09.07 4189105957221976Tuomaala Ella0
H40AL14.19.06__.____.____.____.__2525110266236075Tuomaala Ville0
H60A15.23 12.34 14.30 14.01 09.10 210294868226599Uusi-Pohjola Hannu0
H65A14.34 12.43 14.16 13.30 09.30 216819950193745Williamsson Bo-Göran0
H45AL14.07.04__.____.____.____.__255095064182814Välimaa Pertti0
H8014.20 12.35 14.44 __.__09.30 3133371141798Yli-Teevahainen Kalevi0

Vakka-Rasti - FIN

H45AL16.02.04__.____.____.____.__25379288869965Karru Antti0
D40AL14.22.12__.____.____.____.__35079288975636Karru Tuulikki0
H70A15.56 12.08 16.00 13.07 09.00 301813727114578Koistinen Leo0
H70A16.16 12.22 15.32 13.37 09.00 30447009180562Verha Koitto0
D7014.37 11.48 15.42 13.37 10.50 337422087154088Verha Maija0

Valkeakosken Haka - FIN

H18E14.54 13.08 14.02 13.26 __.__180137804226530Aho Ilmari0
D10RR14.44 11.05 15.58 14.29 09.48 4431110431237373Airaksinen Ada0
H8RR14.31 12.10 14.54 13.20 09.16 4601111324237371Airaksinen Emil0
D35A15.15 11.39 15.44 13.30 09.10 1421110430503669Airaksinen Laura0
H70A14.48 12.12 15.44 13.22 09.00 300637935216172Hillo Heikki0
D16E__.__11.54 15.15 13.18 __.__1663715501434Joensivu Inka0
H40A__.__11.20 15.46 __.____.__127115442201991Joensivu Janne0
H13A__.__12.51 14.11 13.11 __.__421091836227103Joensivu Kasper0
D60A__.____.____.__13.27 __.__32042869481116Kajaala-Ylikoski Helena0
D40AL15.28.06__.____.____.____.__3505107559226697Karhu Satu0
D60A__.____.__14.59 13.10 09.20 32097524240101Korpio Aulikki0
H65A__.____.__16.08 13.08 09.30 2137866240020Koskinen Kaj0
H65AL__.____.____.____.____.__364032259504952Pammo Kalervo0
H21AL14.03.04__.____.____.____.__231815768412810Saarinen Timo0
H16E14.17 12.31 14.29 13.48 __.__164112207500812Salonen Seeti0
H55AL15.10.17__.____.____.____.__360522766217217Salonen Timo0
H65A__.____.____.__13.37 __.__21722212681219Ylikoski Erkki0

Valkealan Kajo - FIN

H60A15.59 12.14 15.02 13.35 09.10 208123024238401Laari Risto0

Vehkalahden Veikot - FIN

H21E14.26 __.____.____.____.__100326088194295Föhr Tero0
D45AL14.51.02__.____.____.____.__353015490235200Heikkinen Anniina0
D16E15.03 11.00 15.31 13.31 __.__165713304197565Heikkinen Ida0
H50AL14.12.05__.____.____.____.__256318921185149Heikkinen Jarkko0
D13A15.25 11.49 15.19 13.54 09.26 424438029216413Heikkinen Roosa0
H20E14.13 12.27 14.19 13.48 __.__110312946170341Heikkinen Valtteri0
H21E14.58 12.18 14.14 13.39 __.__100623173191437Heiska Samu0
D21E15.06 11.18 14.34 13.38 __.__105815358208498Kilpeläinen Elina0
H14A__.____.__14.34 __.____.__400735715412932Niskanen Aatu0
H21E__.____.__14.48 __.____.__102414653500940Niskanen Janne0
D45A__.____.__15.56 __.____.__2281605451440Niskanen Kirsi0
D18A__.____.__15.06 __.____.__225824647200034Niskanen Nelli0
H10RR14.23 13.00 15.14 13.32 09.08 442399196231129Tyni Sisu0
D8RR15.55 11.40 15.24 14.28 10.10 4662108728236965Tyni Veera0
D16E14.53 12.46 15.03 13.37 __.__170613454181639Vallema Henrika0
D45AL15.08.07__.____.____.____.__354527378177193Vallema Tanja0
H40A15.30 11.58 16.14 13.33 09.15 128822041205422Weckman Janne0
D35AL16.05.06__.____.____.____.__243222999236654Weckman Sanna0
D8RR15.33 11.00 15.08 14.54 10.44 4663106815229353Weckman Selma0
D9RR15.59 12.22 14.51 13.12 10.41 4522102634182142Weckman Venla0

Vetelin Urheilijat - FIN

D6515.18 11.00 15.39 13.16 10.10 33351185181402Finnilä Katariina0
H21A14.41 11.17 15.05 13.45 10.30 1210106476220706Hyyppä Samuel0
D16E15.59 12.16 14.49 13.15 __.__1668112831206712Koskela Iina0
D16E14.49 __.____.____.____.__1687105348240201Niininen Erika0
H8014.42 12.19 14.18 13.00 09.30 312418808221727Patana Tapio0
D45A14.33 11.11 16.00 13.46 10.15 228326363200028Polso Anne0
H65AL14.53.08__.____.____.____.__364215654207153Pöyhönen Hannu0
D60AL14.32.10__.____.____.____.__365528986185189Pöyhönen Lea0
H10RR14.18 12.58 15.19 13.37 09.01 4418106332203022Rannila Aatu0
H14A14.38 12.20 14.18 13.18 10.06 401192057501037Rannila Oskari0
D40A14.01 12.06 14.37 13.15 10.00 224139429215441Rannila Tanja0
D16E15.45 11.02 14.37 13.39 __.__169492056500452Rannila Venla0
H50A14.40 12.13 14.47 13.25 09.00 138531103182515Tyynelä Kari0

Vihtavuoren Pamaus - FIN

H70A16.24 12.26 14.50 13.36 09.00 300716944228778Häkkinen Risto0
H45A15.58 11.24 14.44 13.46 09.00 130921376501944Kettunen Heikki0
H70A14.56 13.04 15.54 __.__09.00 3030798659000Mönttinen Erkki0
H65A15.38 11.05 14.56 13.17 09.30 214724555225965Niemistö Juha0
H65A15.46 11.11 __.____.____.__216931181209241Virtanen Matti0

Viitasaaren Suunta - FIN

H50A15.08 11.43 14.41 14.05 09.00 1368622288026Leppämäki Tero0

Vähäkyrön Viesti - FIN

H7514.17 13.23 14.05 13.31 09.10 30724684218236Kukko Risto0
H65A__.__12.31 __.____.__09.30 213919872190547Laasanen Veikko0

Vörå IF - FIN

H7514.13 13.13 14.57 13.14 09.10 309531753218770Staffans Per-Erik0

XYZ - FIN

H65A15.40 11.15 15.54 13.31 09.30 216213481224628Terävä Seppo0

Ylikiimingin Nuijamiehet - FIN

H7515.09 12.31 14.39 13.06 09.10 30841781154539Pelkonen Toivo0

Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN

H35AL14.49.09__.____.____.____.__24011496041981Hautalahti Antti0
H1214.51 11.47 14.41 13.11 10.24 4111104460228158Hölsö Aaro0
H21E14.50 13.06 14.20 __.____.__100929938214121Hölsö Mikko0
H18A14.14 12.12 14.14 13.02 09.00 201235911199005Hölsö Severi0
H10RR14.19 12.44 15.05 13.43 09.24 4403107019228817Hölsö Tuomas0
H21AL15.33.01__.____.____.____.__230615847203201Istolahti Heikki0
H20E__.____.____.__13.54 __.__110527097198791Kaksonen Teemu0
H13A14.41 12.37 14.15 13.24 10.18 421196049206607Karhunen Juho0
D35A15.19 11.45 15.30 13.21 09.10 142428582210853Keski-Säntti Eija0
D9RR15.52 12.37 14.35 13.01 11.01 4506107634229764Keski-Säntti Helka0
D50A14.30 12.39 14.46 13.37 09.00 3409382745250Kontturi Liisa0
H40AL14.16.11__.____.____.____.__251428778199421Koski Eero0
H35AL14.04.04__.____.____.____.__240431413229954Koski Jussi0
H10RR14.11 12.59 15.18 13.31 09.18 4408107007192047Koski Juuso0
D40A14.17 __.__14.19 __.____.__223321199191386Nivukoski Elisa0
H40AL14.27.06__.____.____.____.__25231651241976Nivukoski Janne0
H13A14.31 __.__14.07 13.22 __.__422539623193283Nivukoski Topi0
H21AL14.18.03__.____.____.____.__231425831191191Nyrhinen Jaakko0
H45AL16.18.06__.____.____.____.__25464913190602Perämäki Aki0
D40AL15.58.02__.____.____.____.__351627934191872Pohtola Kaisa0
D12TR15.52 11.47 15.24 13.42 09.21 435197463192867Pohtola Sara0
H65A15.10 11.23 __.__13.47 __.__215311606208708Pollari Kalevi0
D7015.03 11.50 15.14 13.38 10.50 33714909483250Seppälä Eila0
H8RR__.____.____.__13.16 __.__4621107647242835Soininen Aleksi0
H9RR__.____.____.__15.08 __.__4493110966242954Soininen Arttu0

Ylivieskan Kuula - FIN

H65A14.36 11.59 14.22 13.58 09.30 212716461120951Jylkkä Markku0
H40AL14.20.08__.____.____.____.__250624294235473Jylkkä Marko0
H16E14.33 12.33 14.07 13.30 __.__1615102187242561Jylkkä Miro0

Ylämaan Pyrkijät - FIN

H50AL15.15.07__.____.____.____.__256532945180849Korhonen Marko0

Ähtärin Urheilijat - FIN

H8014.38 12.11 14.02 13.24 09.30 31143341100020Hietaharju Antti0
D60A16.03 11.17 15.47 13.02 09.20 322017387117893Sivén Hannele0
H65A15.36 11.03 14.36 13.39 09.30 216016773176941Sivén Osmo0

Äänekosken Sarjakuvaseura - FIN

H50A__.____.__15.49 13.41 __.__135110257237813Hämynen Petri0
H60A__.____.__14.04 13.52 __.__207330408203148Hämynen Timo0

France - FRA

H40A15.38 11.52 __.____.____.__1279114633237970Pelletier Gregory0

Great Britain - GBR

H20E14.05 12.21 14.23 __.____.__1101113315173829Chavasse Lachlan0
H40A16.12 11.24 15.52 13.42 09.15 1263114520502205Covey-Cump Anthony0

Helsingin Suunnistajat - HUN

H40AL14.39.04__.____.____.____.__250317631500947Farkas David0

Hungary - HUN

H21A14.39 12.01 14.45 13.46 10.30 1203113152236461Dalos Aron0
H50A14.54 11.51 15.31 13.28 09.00 1343113151238068Dalos Attila0
H21A15.31 11.23 15.19 13.26 10.30 1204114521173606Dalos Mate0
D13-14B14.42 11.03 15.12 13.20 09.38 4081113153237967Dalos Réka0
H50A14.38 11.07 16.09 13.46 09.00 1386113197173733Weiler Zsolt0

Japan - JPN

H65A15.44 12.47 14.30 13.00 09.30 2115101717479632Ebisawa Tadashi0
H50A15.16 11.01 14.53 14.12 09.00 1344113183190125Fukuda Masahide0
H60A15.35 12.54 14.00 13.54 09.10 2066113191173826Hashimoto Yasuma0
D7515.23 12.34 14.23 13.32 10.00 3382101725402185Kato Reiko0
H65A15.34 13.01 15.02 13.06 09.30 2174196166Kato Shoji0
H65A14.26 12.23 15.48 13.11 09.30 2131114519502000Kato Shoji0
H70A15.06 12.02 15.38 13.42 09.00 3049113190500987Shikano Kanij0
D6515.14 11.08 16.05 13.15 10.10 3346101726190157Uematsu Yuko0
H21A15.13 11.53 15.17 13.35 10.30 1231113188173595Yagami Yosuke0

- KOR

H21A15.07 11.41 14.35 13.37 10.30 1208113664173825Heo Seongbeom0
H40A15.08 11.28 15.38 13.46 09.15 1274113310237955Lee Kwangwoo0
H55A14.38 11.59 15.51 13.24 09.00 2039113309236471Moon Joung Man0

Norway - NOR

D21AL__.____.____.____.____.__2357181811Isachsen Marit0
H21AL__.____.____.____.____.__2323507394Wirehn Per0

New Zealand - NZL

D50AL__.____.____.____.____.__3558114531419054Woods Karen0

Poland - POL

H1214.41 11.01 15.33 13.32 09.24 4146236362Maciejewski Bartiomiej0
D50A14.16 12.33 14.48 13.42 09.00 3427114542236455Wolowczyk Mariola0
H21A14.45 11.51 14.59 13.29 10.30 1227114541173854Wolowczyk Michal0

Polland - POL

H21E14.24 12.24 15.16 13.24 __.__1044236357Karol Galicz0

Hiidenkiertäjät - RUS

H21E14.46 13.00 14.02 13.16 __.__102547656141269Novikov Leonid0
H21E14.54 11.48 14.30 13.11 __.__10261675145589Novikov Valentin0
D10RR15.05 11.25 15.40 14.19 09.33 4454109253196700Novikova Maria0

Hiisirasti - RUS

D21E15.02 11.04 14.42 13.50 __.__105120469505556Efimova Natalia0

Japan - RUS

H21AL__.____.____.____.____.__2320113188Yagami Yosuke0

MS Parma - RUS

D21E14.50 11.30 14.38 13.54 __.__106735268192864Rudnaya Anastasia0

Norway - RUS

H21E14.56 13.04 14.24 13.00 __.__1034114636216649Solberg Andreas0

Russia - RUS

D1215.02 11.16 14.54 13.02 10.21 4150113186193922Artemyeva Maria0
H12TR14.12 12.49 14.44 13.02 10.45 4301111829234998Belov Mikhael0
H16E15.41 12.19 15.19 13.15 __.__1604113192236349Belyakov Mikhail0
D14A15.40 11.26 15.04 13.35 09.36 4026113193173538Belyakova Anastasia0
H55A14.46 11.03 15.15 13.42 09.00 202241436173673Bondarev Sergey0
H16A14.49 11.42 14.44 13.21 09.30 2202114630173819Dyachkov Anton0
H35A15.28 12.22 15.30 13.08 10.45 1241113312173945Farkhuldinov Ravil0
H16E15.37 12.07 15.25 13.08 __.__1607111547123344Fomin Daniil0
H20E14.03 12.17 14.15 13.57 __.__110240308218218Gurlev Kirill0
D14A15.46 11.12 15.34 13.38 09.06 4031109251170366Ivanova Arina0
H1214.43 11.35 15.15 13.46 09.00 4113100124504346Kalinin Matvey0
H40A15.12 12.00 16.02 13.30 09.15 129396527503997Kalinin Oleg0
D21E__.__11.22 14.36 13.36 __.__1056114625506560Kalinina Veronika0
D35A15.01 11.51 15.32 13.26 09.10 143196528503562Kheldert Elena0
D13A16.03 11.25 15.31 13.57 09.00 4250101808235004Klimochkina Sofia0
H1214.25 12.31 14.39 13.35 09.04 4120107394234898Kostygov Sviatoslav0
D14A15.06 11.18 15.42 13.51 09.10 4034111767122604Kuprienko Ulya0
D1215.14 11.20 14.50 13.28 09.01 4168109201234992Kurilova Polina0
D12TR15.22 11.23 16.06 13.56 09.05 4341111771Kuznetsova Uliana0
H65AL14.46.05__.____.____.____.__363747345137767Lesnikov Stanislav0
H60A14.59 12.18 15.26 13.28 09.10 208495284228611Levichev Alexandr0
D60A15.59 11.43 15.07 13.23 09.20 321595372504108Levicheva Nadezda0
H40AL15.16.08__.____.____.____.__251948820503043Malyshev Mikhail0
D16E14.45 11.20 15.07 13.40 __.__1678110186126616Maria Senina0
D21AL14.39.10__.____.____.____.__2344113317237965Mukhina Aleksandra0
D10RR14.51 11.07 15.50 14.20 10.05 4456114620232347Ottas Victoria0
H20E14.07 12.23 14.07 13.55 __.__110911310499287Petrov Semen0
D21AL__.____.____.____.____.__2346114535236365Petrova Anastassia0
D1214.28 12.00 14.44 13.42 09.11 4178113187408145Platonova Sofia0
H21A14.57 11.13 15.03 13.51 10.30 1220114629173581Pleshkan Aurel0
D60A15.45 11.39 15.03 13.25 09.20 3216114628236460Pokotilo Olga0
D14A14.56 11.38 15.10 13.49 09.28 4043114530145817Porkhun Elena0
H16E14.07 11.45 15.13 13.44 __.__1644110655189893Stepanov Dmitry0
H13A15.01 12.29 14.17 13.16 10.20 4229111827231235Taimanov Alexandr0
D1215.28 11.06 14.36 13.30 09.17 4187113159236352Taimanova Svetlana0
D10RR14.42 11.32 15.47 14.00 10.09 4464114534Tsarkova Alena0
H16E14.03 13.11 14.43 13.34 __.__1646114634236366Tutynin Mark0
D16A14.17 11.59 14.27 13.12 10.20 3470107404159077Ulyanova Ekaterina0
H65AL14.36.08__.____.____.____.__3645114533186598Vekshin Jurii0
H18A14.04 12.00 14.22 13.06 09.00 201641465Vikentiev Vladislav0
H14A14.12 12.30 14.22 13.20 10.18 401798527126174Volkov Petr0
D21E14.48 11.12 15.06 13.31 __.__1072114635236368Yakusheva Yulya0
D18E16.01 11.49 14.52 13.17 __.__1872111544191811Zaytseva Polina0
D18A14.23 12.05 15.28 13.31 10.30 2263111782Zotova Ksenia0

Switzerland - SUI

H1215.03 11.19 14.47 13.05 10.32 4106113196236359Gloor Aurel0
H50A14.12 12.35 15.43 13.45 09.00 1345109125173749Gloor Bernard0
H50AL15.05.08__.____.____.____.__2569114642173514Lützelschwab Dieter0
H13A15.03 12.57 14.09 13.12 10.22 4217114641173529Lützelschwab Janis0
H10RR14.21 12.48 15.23 13.45 09.03 4412114640237964Lützelschwab Silas0
H50A14.42 12.03 14.59 14.11 09.00 137941417173724Rahn Michael0
D21AL__.____.____.____.____.__2348113204236364Rau Anna0
H60AL__.____.____.____.____.__3618113663173672Rau Ernst0
D21AL14.02.06__.____.____.____.__2349113205236363Rau Eva0
D45AL14.37.08__.____.____.____.__3541114643238069Schaffner Pia0
D50A14.48 12.19 15.00 13.25 09.00 3423113195237960Tagwerkwer Frederika0

Sweden - SWE

H40A15.42 11.30 16.10 13.50 09.15 126411453297240Egefalk Hans0
H21AL__.____.____.____.____.__2324233571Virehn Peter0

Tampereen Pyrintö - SWE

H21E14.30 12.38 14.00 13.17 __.__1031110207504881Runesson Johan0

- TPE

D21A14.51 12.33 15.24 13.08 09.45 140397492233510Chuang Peichi0
H21A15.03 11.49 14.39 13.50 10.30 1209113200233550Hsien Tsai Peng0
D21A14.23 12.47 15.52 13.03 09.45 1406113201186826Hsien Wang Chu0
H20A__.____.__14.04 __.____.__2001114539233498Huang Boyuan0
D18A__.____.__15.20 __.____.__2253114540233524Huang Minhuei0
D21A14.31 12.17 15.48 13.15 09.45 1407113198233500Huang Yiching0
H21A15.21 11.57 14.43 13.28 10.30 1216113199233515Lin Kuan Yu0
D21AL14.22.05__.____.____.____.__2350113202233530Sie Wan-Ru0

OK77 - UKR

D35AL14.20.05__.____.____.____.__242611075787960Marko Zinoviya0